Hoạt động dạy lớp 1A2

Cô Ngọc Trinh dạy trẻ nhận biết số lượng 3