hoạt động dạy lớp Sơn Ca

cô Hiểu Thanh

tiết học: trị liệu ngôn ngữ 

trò chơi liên hoàn 

cô Thúy An

 

nhận biết phân biệt hình tròn - hình vuông