Văn bản/Hướng dẫn
Thông tư số 24/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ngày 28/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
Thông tư số 24/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ngày 28/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
Về việc đôn đốc hoàn thành báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Về việc rà soát, cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục