Cập nhật: 13:45, 11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Lượt đọc: 35tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Chính trị tư tưởng

Tham mưu Giám đốc Sở GD&ĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với công chức, viên chức và người học trong toàn ngành; công tác học sinh; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khoá, tư vấn tâm lý; công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em; công tác y tế trường học; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; an toàn giao thông và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

 

 

 1. CỞ SỞ PHÁP LÝ

   

 • Căn cứ Nghị định 115/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Thủ tướng chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước giáo dục;
 • Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 • Căn cứ Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/QĐ-UBND ngày 22 tháng 2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

   

  1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

   1. Chức năng

   Tham mưu Giám đốc Sở GD&ĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với công chức, viên chức và người học trong toàn ngành; công tác học sinh; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khoá, tư vấn tâm lý; công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em; công tác y tế trường học; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; an toàn giao thông và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường.

   2. Nhiệm vụ

    2.1 Xây dựng và trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND Thành phố, UBND thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục chính trị, tư tưởng đối với công chức viên chức toàn ngành; giáo dục đạo đức, lối sống, văn hoá, thẩm mỹ và các công tác khác về chính trị, tư tưởng. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành.

   2.2 Trình Giám đốc Sở phê duyệt các văn bản về chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh toàn Ngành; làm đầu mối phối hợp với các ban, ngành Thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

   2.3 Định hướng và nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trong toàn Ngành; phối hợp với các phòng ban, đơn vị, tổ chức liên quan giải quyết kịp thời các vấn đề về an ninh, chính trị thuộc chức năng được phân công. Chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật trong toàn Ngành;

   2.4 Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi việc phát triển Đảng, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ chính sách, quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức và học sinh hoạt động trong các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong nhà trường. Phối hợp với các phòng ban chuyên môn Sở GD&ĐT trong việc kiểm tra, đánh giá việc giảng dạy lễ giáo, giáo dục đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục quốc phòng và an ninh theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

   2.5 Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện chương trình, công tác học sinh theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   2.6 Phối hợp với các sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể trong các hoạt động Đoàn, Đội, Hội; hoạt động giao lưu học thuật, công tác xã hội thanh niên quốc tế; hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em; an ninh trật tự trường học; công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh trong trường học;

   2.7 Tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong học sinh; phối hợp với Công đoàn giáo dục thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức hội thao, hội diễn trong toàn Ngành. Chủ trì hướng dẫn và theo dõi hoạt động của các dự án, đề án, chương trình có liên quan đến: giáo dục an toàn giao thông, giáo dục môi trường, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống; vệ sinh nước sạch; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV-AIDS; chăm sóc và bảo vệ trẻ em; dân số kế hoạch hóa gia đình;

   2.8 Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cuộc vận động lớn theo chỉ đạo của cấp trên và của Ngành. Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cơ sở giáo dục đối với việc tổ chức các hoạt động giáo dục tại đơn vị gắn với trách nhiệm được phân công.

   2.9 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

   III. TỔ CHỨC BỘ MÁY – BIÊN CHẾ

   Để đảm bảo thực hiện, nhiệm vụ công tác nêu trên; căn cứ tình hình thực tế và quy mô trường, lớp của các cơ sở giáo dục hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phòng chính trị tư tưởng cần có 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cán bộ, chuyên viên, cụ thể như sau:

 • tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 Trưởng phòng
 • tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 Phó trưởng phòng
 • tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 Chuyên viên

VI. THỜI HẠN VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Phòng chính trị tư tưởng là một phòng chức năng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại văn bản này kể từ 1 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

Phạm vi hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh./.

Tác giả: Phòng Chính trị tư tưởng


Đang truy cập : 8
Hôm nay : 175
Hôm qua : 1,214
Tuần này : 4,72tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 7,137
Tháng này : 41,7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5
Tháng trước : 57,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá58
Tất cả : 65tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,597
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM