Skip Navigation Links
   Trang chủ
   Thông tin phòngExpand    Thông tin phòng
   Kiểm định chất lượng giáo dục
   Thống kêExpand    Thống kê
   Trang tin
   Văn bản pháp luật
   Quản trịExpand    Quản trị

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC2Quận 1Mầm non Tuổi Thơ, Quận 115Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
3Quận 1Mầm non 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4, Quận 115Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
4Quận 1Mầm non Lê Thị Riêng, Quận 115Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
5Quận 1Mầm non Nguyễn Thái Bình, Quận 115Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 283tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
6Quận 1Mầm non Hoa Quỳnh, Quận 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 1553/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 431/QĐ-GDĐT_KTKĐCLGD ngày 17 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
7Quận 1Mầm non Tuổi Hồng, Quận 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 1553/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 43tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT_KTKĐCLGD ngày 17 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
8Quận 1Trường Mầm non Hoa Lư, Quận 1 22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 939/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
9Quận 1Mầm non Hoa Lan, Quận 122Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 94tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 1Mầm non Cô Giang, Quận 125Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-6/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
11Quận 1Mầm non Nguyễn Cư Trinh, Quận 125Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-7/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
12Quận 1Mầm non Tân Định, Quận 128Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-29/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
13Quận 1Mầm non Phạm Ngũ Lão, Quận 128Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
14Quận 1Mầm non Bến Thành, Quận 139Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
15Quận 1Mầm non Baby, Quận 1 (NCL)39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
16Quận 1Mầm non Gấu Trúc, Quận 1 (NCL)39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
17Quận 1Mẫu giáo dân lập Sa Pa, Quận 1 (NCL)39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
18Quận 1Mầm non tư thục Ngôi Nhà Nhỏ, Quận 1 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
19Quận 1Mầm non Học Viện Sài Gòn, Quận 1 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 1Lê Thị Riêng, Quận 139 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 155Quyết định số 719/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19286-1/QĐ-GDĐT-KĐCLGD; 12/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá29tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/QĐ-UBND; 16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
21Quận 1Mầm non Bé Ngoan, Quận 19Quyết định số 992/QĐ-GDĐT-TC ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
22Quận 2Mầm non Măng Non, Quận 215Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
23Quận 2Mầm non Bình An, Quận 215Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
24Quận 2Mầm non Họa Mi, Quận 228Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-31/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
25Quận 2Mầm non Hoa Hồng, Quận 228Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-32/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
26Quận 2Mầm non Thạnh Mỹ Lợi, Quận 229Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-58/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
27Quận 2Mầm non Bình Trưng Đông, Quận 239Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
28Quận 2Mầm non Sen Hồng, Quận 239Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
29Quận 2Mầm non Cát Lái, Quận 242Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 2Mầm non 19/5, Quận 25tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 3
31Quận 2Mầm non Sơn Ca, Quận 2Số 1, đường 69, khu dân cư Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 251Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-1/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1924235/QĐ-UBND; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191
32Quận 2Mầm non Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2Số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 251Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1924236/QĐ-UBND; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191
33Quận 2Mầm non Thảo Điền, Quận 253Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 3
34Quận 2Mầm non An Phú, Quận 253Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 3
35Quận 3Mầm non 6, Quận 314Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
36Quận 3Mầm non 4, Quận 318Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-1/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
37Quận 3Mầm non 9, Quận 325Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-8/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
38Quận 3Mầm non Tuổi Thơ 8, Quận 325Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-9/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
39Quận 3Mầm non 1, Quận 328Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-33/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 3Mầm non 2, Quận 328Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-34/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
41Quận 3Mầm non 11, Quận 328Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-35/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
42Quận 3Mầm non 4A, Quận 329Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-59/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
43Quận 3Mầm non 7, Quận 329Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
44Quận 3Mầm non 12, Quận 329Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-61/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
45Quận 3Mầm non Tuổi Thơ 7, Quận 329Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-62/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
46Quận 3Mầm non 13, Quận 337Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
47Quận 3Mầm non Tuổi Thơ 6A, Quận 337Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
48Quận 3Mầm non 3, Quận 342Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
49Quận 3Mầm non 5, Quận 342Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 3Mầm non 7A, Quận 342Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
51Quận 3Mầm non 8, Quận 342Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
52Quận 3Mầm non 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Quận 342Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
53Quận 3Mầm non 14, Quận 342Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
54Quận 3Mầm non 14A, Quận 342Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
55Quận 3Mẫu giáo tư thục Thiên Thanh, Quận 3 (NCL)42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
56Quận 3Mầm non Ánh Dương, Quận 3 (NCL)5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
57Quận 3Mầm non tư thục Thiên Phước, Quận 3 (NCL)5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
58Quận 3Mầm non Việt Úc, Quận 3 (NCL)5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
59Quận 3Mẫu giáo dân lập Hoàng Anh, Quận 3 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 3Mẫu giáo dân lập Mai Anh, Quận 3 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
61Quận 3Mầm non Hoa Mai, Quận 353Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 3
62Quận 4Mầm non Sao Mai 12, Quận 418Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-2/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
63Quận 4Mầm non 15, Quận 422Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 941/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
64Quận 4Mầm non Sao Mai 13, Quận 422Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 942/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
65Quận 4Mầm non Cảng, Quận 428Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-36/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
66Quận 4Mầm non Nguyễn Tất Thành, Quận 429Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-63/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
67Quận 4Mầm non 2, Quận 435Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1
68Quận 4Mầm non 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Quận 435Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1
69Quận 4Mầm non 14, Quận 439Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 4Mầm non 18, Quận 439Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
71Quận 4Mầm non 12, Quận 442Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
72Quận 4Mầm non 3, Quận 446Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
73Quận 4Mầm non 6, Quận 446Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
74Quận 4Mầm non 8, Quận 446Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
75Quận 4Mầm non 9, Quận 453Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
76Quận 5Mầm non 8, Quận 511Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 417tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá141
77Quận 5Mầm non Họa Mi 3, Quận 511Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 4171/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
78Quận 5Mầm non Họa Mi 1, Quận 512Quyết định số 1276/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 59tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
79Quận 5Mầm non Họa Mi 2, Quận 512Quyết định số 1276/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 59tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 5Mầm non Sơn Ca, Quận 515Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
81Quận 5Mầm non Vàng Anh, Quận 515Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
82Quận 5Mầm non 13, Quận 522Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 943/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
83Quận 5Mầm non 11, Quận 528Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-37/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
84Quận 5Mầm non 14B, Quận 529Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-64/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
85Quận 5Mầm non 1, Quận 535Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1
86Quận 5Mầm non 2B, Quận 535Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1
87Quận 5Mầm non 9, Quận 535Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 2
88Quận 5Mầm non 12, Quận 537Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
89Quận 5Mầm non tư thục Hoa Mai, Quận 537Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 5Mầm non tư thục Tuổi Thơ, Quận 537Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
91Quận 5Mầm non 5A, Quận 542Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
92Quận 5Mầm non 3, Quận 546Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
93Quận 5Mầm non 2A, Quận 55tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
94Quận 5Mầm non 5B, Quận 55tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 2
95Quận 5Mầm non 6, Quận 55tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
96Quận 6Mầm non Rạng Đông 1, Quận 613Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
97Quận 6Mầm non Rạng Đông, Quận 618Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-3/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
98Quận 6Mầm non Rạng Đông 4, Quận 618Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-4/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
99Quận 6Mầm non Rạng Đông 7, Quận 622Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 944/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 6Mầm non Rạng Đông 9, Quận 622Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 945/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1Quận 6Mầm non Rạng Đông 6, Quận 628Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-92/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2Quận 6Mầm non Rạng Đông 6A, Quận 629Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-65/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3Quận 6Mầm non Rạng Đông 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Quận 629Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-66/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4Quận 6Mầm non Rạng Đông 14, Quận 631Quyết định số 1717/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 2
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5Quận 6Mầm non Rạng Đông 5, Quận 633Quyết định số 188tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6Quận 6Mầm non Rạng Đông 5A, Quận 633Quyết định số 188tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7Quận 6Mầm non Rạng Đông 9A, Quận 633Quyết định số 188tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8Quận 6Mầm non Rạng Đông 11A, Quận 633Quyết định số 188tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 3
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9Quận 6Mầm non Rạng Đông 13, Quận 633Quyết định số 188tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1
11tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 6Mầm non Rạng Đông 11, Quận 637Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
111Quận 6Mầm non Hoàng Mai II, Quận 6 (NCL)37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
112Quận 6Mẫu giáo Hồng Phúc, Quận 6 (NCL)37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
113Quận 6Mầm non Tuổi Hồng, Quận 6 (NCL)37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
114Quận 6Mầm non Rạng Đông 2, Quận 639Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
115Quận 6Mầm non Rạng Đông 3, Quận 639Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
116Quận 6Mầm non Rạng Đông 12, Quận 639Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
117Quận 6Mầm non Đô rê mon, Quận 6 (NCL)48Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
118Quận 6Mầm non Việt, Quận 6 (NCL)48Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
119Quận 7Mầm non 19-5, Quận 711Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 4172/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 7Mầm non Hoa Hồng, Quận 713Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
121Quận 7Mầm non Tân Kiểng, Quận 715Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
122Quận 7Mầm non Bình Thuận, Quận 729Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-67/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
123Quận 7Mầm non Hoa Sen, Quận 739Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
124Quận 7Mẫu giáo Măng Non, Quận 739Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
125Quận 7Mầm non Tân Phong, Quận 739Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
126Quận 7Mầm non Bông Hoa Nhỏ, Quận 7 (NCL)44Quyết định số 224tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
127Quận 7Mầm non Tân Mỹ, Quận 748Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
128Quận 7Mầm non Việt Úc, Quận 7 (NCL)5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
129Quận 7Mầm non Tân Hưng, Quận 77Quyết định số 378/QĐ-GDĐT-TC ngày 16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13Quyết định số 6633/QĐ-UBND ngày 14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá131
13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 8Mầm non 19/5, Quận 814Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
131Quận 8Mầm non Kim Đồng, Quận 814Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
132Quận 8Mầm non Vành Khuyên, Quận 825Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
133Quận 8Mầm non Bông Sen, Quận 825Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-11/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
134Quận 8Mầm non Tuổi Thơ, Quận 8 28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-38/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
135Quận 8Mầm non Sơn Ca, Quận 829Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-68/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
136Quận 8Mầm non Thỏ Ngọc, Quận 829Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-69/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
137Quận 8Mầm non Hoàng Mai III, Quận 8 35Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 2
138Quận 8Mầm non Nắng Mai, Quận 8 35Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 2
139Quận 8Mầm non Vườn Hồng, Quận 842Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 8Mầm non Hoàng Mai I, Quận 8 (NCL)42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
141Quận 8Mầm non Bé Ngoan, Quận 842Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
142Quận 8Mầm non Việt Nhi, Quận 842Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
143Quận 8Mầm non Bình Minh, Quận 846Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
144Quận 8Mầm non Bông Hồng, Quận 846Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
145Quận 8Mầm non Vàng Anh, Quận 846Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
146Quận 8Mầm non Tuổi Hoa, Quận 85tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
147Quận 8Mầm non Hoạ Mi, Quận 85tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
148Quận 8Mầm non Tuổi Ngọc, Quận 88Quyết định số 992/QĐ-GDĐT-TC ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13Quyết định số 6634/QĐ-UBND ngày 14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá131
149Quận 9Mầm non Phước Bình, Quận 912Quyết định số 1276/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 59tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá141
15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 9Mầm non Ngô Thời Nhiệm, Quận 912Quyết định số 1276/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 59tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
151Quận 9Mầm non Trường Thạnh, Quận 922Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 946/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
152Quận 9Mầm non Hoa Lan, Quận 9 22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 947/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
153Quận 9Mầm non Long Trường, Quận 9 22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 948/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
154Quận 9Mầm non Sơn Ca, Quận 928Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-39/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
155Quận 9Mầm non Vàng Anh, Quận 929Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
156Quận 9Mầm non Phong Phú, Quận 939Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
157Quận 9Mầm non Tuổi Hoa, Quận 939Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
158Quận 9Mầm non Long Bình, Quận 948Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 3
159Quận 9Mầm non Long Phước, quận 9đường Long Phước, khu phố Long Thuận, phường Long Phước, Quận 951Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-3/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1924237/QĐ-UBND; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191
16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 9Mầm non Hoa Hồng Đỏ, Quận 9 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
161Quận 9Mầm non Hoa Mai, Quận 9 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
162Quận 9Ban Mai, Quận 93/7/2 và 3/7/4 đường 182, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 955Quyết định số 719/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19286-5/QĐ-GDĐT-KĐCLGD; 12/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
163Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Măng Non II, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
164Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Phường 1, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
165Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Phường 3, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
166Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Phường 13, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-8/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
167Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Phường 15 A, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-9/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
168Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non 19/5, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 1553/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 429/QĐ-GDĐT_KTKĐCLGD ngày 17 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
169Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Măng Non III, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
17tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Phường 2, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-71/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
171Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non 2/9, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-72/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
172Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Phường 5, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 31Quyết định số 1717/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 2
173Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Phường 6, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 31Quyết định số 1717/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1
174Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Phường 8, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá31Quyết định số 1717/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1
175Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Phường 14, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá31Quyết định số 1717/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 2
176Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Vạn An, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá31Quyết định số 1717/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1
177Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Phường 15B, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
178Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Phường 3, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá51Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-4/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192
179Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Phường 15A, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáKK12 Ba Vì - cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá51Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-5/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192
18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Phường 9, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá49tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá51Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-6/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191
181Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Sài Gòn, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá449 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá51Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-7/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191
182Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Ánh Sao, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
183Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Việt Úc, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 3
184Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáMầm non Măng Non I, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8Quyết định số 992/QĐ-GDĐT-TC ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá132
185Quận 11Mầm non Phường 5, Quận 1113Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
186Quận 11Mầm non 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Quận 1113Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
187Quận 11Mầm non Quận 1113Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
188Quận 11Mầm non Phường 9, Quận 1114Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
189Quận 11Mầm non 15, Quận 1115Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
19tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 11Mầm non Phường 2, Quận 1118Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-5/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
191Quận 11Mầm non Phường 3, Quận 1118Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-6/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
192Quận 11Mầm non Phường 14, Quận 1118Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-7/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
193Quận 11Mầm non Phường 1, Quận 1128Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-41/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
194Quận 11Mầm non Phường 8, Quận 1128Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-42/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
195Quận 11Mầm non Phường 11, Quận 1129Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-73/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
196Quận 11Mầm non Phường 16, Quận 1129Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-74/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
197Quận 11Mầm non Phường 6, Quận 1142Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
198Quận 11Mầm non Phường 7, Quận 1142Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
199Quận 11Mầm non Phường 12, Quận 1142Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 11Mầm non Phường 13, Quận 1142Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1Quận 11Mầm non Phường 4, Quận 1146Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2Quận 11Mầm non Hoa Hướng Dương, Quận 11 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3Quận 11Mầm non Quốc tế Mỹ Úc, Quận 11 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4Quận 12Mầm non Sơn Ca 5, Quận 12 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 4173/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5Quận 12Mầm non Sơn Ca 6, Quận 12 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 4174/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6Quận 12Mầm non Hồng Yến, Quận 12 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 4175/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá141
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7Quận 12Mẫu giáo Họa Mi 2, Quận 1214Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 281tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8Quận 12Mầm non Họa Mi 1, Quận 1225Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-12/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9Quận 12Mầm non Hoa Mai 2, Quận 1233Quyết định số 188tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 3
21tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 12Mầm non Sơn Ca 9, Quận 1237Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
211Quận 12Mầm non Sơn Ca 8, Quận 1239Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
212Quận 12Mầm non Anh Đào, Quận 12 (NCL)44Quyết định số 224tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
213Quận 12Mầm non Quang Trung, Quận 12 (NCL)44Quyết định số 224tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
214Quận 12Mầm non Bông Hồng, Quận 12 46Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
215Quận 12Mầm non tư thục Hoa Hồng, Quận 12 (NCL)46Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
216Quận 12Mầm non Sơn Ca 4, Quận 1246Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
217Quận 12Mầm non Việt Anh, Quận 12 (NCL)46Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
218Quận 12Mầm non Bé Ngoan, Quận 1248Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 3
219Quận 12Mầm non Vàng Anh, Quận 125tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận 12Mẫu giáo Thiên Ân, Quận 12 (NCL)5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
221Quận 12Mầm non Họa Mi 1, quận 1225 đường TA16, khu phố 6, phường Thới An, Quận 1251Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá182445/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; 17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1924238/QĐ-UBND; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191
222Quận 12Mầm non Phù Đổng, Quận 12 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
223Quận 12Mầm non Ánh Sáng, Quận 12 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
224Quận 12Sơn Ca 3, Quận 123tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 1A, phường Đông Hưng Thuận, Quận 1255Quyết định số 719/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19286-6/QĐ-GDĐT-KĐCLGD; 12/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
225Quận 12Hoàng Yến, Quận 12591 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, Quận 1255Quyết định số 719/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19286-7/QĐ-GDĐT-KĐCLGD; 12/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
226Quận Bình TânMầm non Hương Sen, quận Bình Tân14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
227Quận Bình TânMầm non 19/5, quận Bình Tân15Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
228Quận Bình TânMầm non Cẩm Tú, quận Bình Tân15Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
229Quận Bình TânMầm non Hoa Hồng, quận Bình Tân15Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
23tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận Bình TânMầm non Ánh Hồng, quận Bình Tân28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-43/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
231Quận Bình TânMầm non Hoàng Anh, quận Bình Tân33Quyết định số 188tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 3
232Quận Bình TânMầm non Hoa Đào, quận Bình Tân33Quyết định số 188tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 2
233Quận Bình TânMầm non Ánh Mai, quận Bình Tân42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
234Quận Bình TânMầm non Bảo Ngọc, quận Bình Tân (NCL)42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
235Quận Bình TânMầm non Hoa Mai, quận Bình Tân (NCL)44Quyết định số 224tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
236Quận Bình TânMầm non Thủy Tiên, quận Bình Tân44Quyết định số 224tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
237Quận Bình TânMầm non Trí Tuệ Việt, quận Bình Tân (NCL)44Quyết định số 224tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
238Quận Bình TânMầm non Hoa Hồng Nhỏ, quận Bình Tân (NCL)48Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
239Quận Bình TânMầm non Hoa Phượng, quận Bình Tân48Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 2
24tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận Bình TânMầm non Hoa Sen, quận Bình Tân (NCL)48Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
241Quận Bình TânMầm non Lê Thành, quận Bình Tân (NCL)48Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
242Quận Bình TânMầm non Trúc Xanh, quận Bình Tân (NCL)48Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
243Quận Bình TânMầm non Sơn Ca, quận Bình Tân (NCL)5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
244Quận Bình TânMầm non Khai Minh, quận Bình Tân (NCL)5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
245Quận Bình TânMầm non Hoa Thiên Lý, quận Bình Tân (NCL)5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
246Quận Bình TânMầm non Vy Vy, quận Bình Tân (NCL)5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
247Quận Bình TânMầm non Ánh Sao, quận Bình TânĐường Bình Thành, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân51Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-9/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191
248Quận Bình TânMầm non Tân Tạo, quận Bình Tân.53 Đường Số 8, khu tái định cư phường Tân Tạo A, quận Bình Tân51Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1924239/QĐ-UBND; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191
249Quận Bình TânMầm non 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4, quận Bình Tân53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 3
25tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận Bình TânMầm non Bình Trị Đông, quận Bình Tân53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 3
251Quận Bình TânMầm non Mặt Trời Nhỏ, quận Bình Tân (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
252Quận Bình TânSen Hồng, 777117/11 Hồ Văn Long, Khu phố 3, phường Tân Tạo, quận Bình Tân55Quyết định số 719/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19286-4/QĐ-GDĐT-KĐCLGD; 12/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2911/QĐ-UBND; 16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
253Quận Bình ThạnhMầm non 25A, quận Bình Thạnh 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá141
254Quận Bình ThạnhMầm non 11B, quận Bình Thạnh14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
255Quận Bình ThạnhMầm non 14, quận Bình Thạnh14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
256Quận Bình ThạnhMầm non 24A, quận Bình Thạnh14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
257Quận Bình ThạnhMầm non 27, quận Bình Thạnh14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
258Quận Bình ThạnhMầm non 24B, quận Bình Thạnh18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
259Quận Bình ThạnhMầm non 25B, quận Bình Thạnh18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-11/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
26tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận Bình ThạnhMầm non 7B, quận Bình Thạnh22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 949/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
261Quận Bình ThạnhMầm non 17, quận Bình Thạnh22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 95tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
262Quận Bình ThạnhMầm non 11A, quận Bình Thạnh25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-13/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
263Quận Bình ThạnhMầm non 13, quận Bình Thạnh25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-14/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
264Quận Bình ThạnhMầm non 5, quận Bình Thạnh28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-44/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
265Quận Bình ThạnhMầm non 6, quận Bình Thạnh29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-75/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
266Quận Bình ThạnhMầm non 1, quận Bình Thạnh35Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1
267Quận Bình ThạnhMầm non 19, quận Bình Thạnh35Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1
268Quận Bình ThạnhMầm non 15, quận Bình Thạnh37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
269Quận Bình ThạnhMầm non 15B, quận Bình Thạnh37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận Bình ThạnhMầm non 3, quận Bình Thạnh39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
271Quận Bình ThạnhMầm non 22, quận Bình Thạnh39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
272Quận Bình ThạnhMầm non 2, quận Bình Thạnh46Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
273Quận Bình ThạnhMầm non 7A, quận Bình Thạnh46Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
274Quận Bình ThạnhMầm non 21, quận Bình Thạnh48Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
275Quận Bình ThạnhMầm non 12, quận Bình Thạnh5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 2
276Quận Bình ThạnhMẫu giáo Hoa Anh Đào, quận Bình Thạnh (NCL)5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
277Quận Bình ThạnhMầm non Thiên Anh, quận Bình ThạnhSố 155, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh51Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-11/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191
278Quận Gò VấpMầm non Sơn Ca, quận Gò Vấp 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
279Quận Gò VấpMầm non Anh Đào, quận Gò Vấp 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận Gò VấpMầm non Hoa Lan, quận Gò Vấp14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
281Quận Gò VấpMầm non Hoa Hồng, quận Gò Vấp14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
282Quận Gò VấpMầm non Nhật Quỳnh, quận Gò Vấp18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-12/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
283Quận Gò VấpMầm non Hồng Nhung, quận Gò Vấp18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-13/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
284Quận Gò VấpMầm non Hoàng Yến, quận Gò Vấp18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-14/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
285Quận Gò VấpMầm non Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-15/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
286Quận Gò VấpMầm non Ngọc Lan, quận Gò Vấp25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-16/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
287Quận Gò VấpMầm non Hoa Quỳnh, quận Gò Vấp28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-45/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
288Quận Gò VấpMầm non Hướng Dương, quận Gò Vấp28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-46/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
289Quận Gò VấpMầm non Hương Sen, quận Gò Vấp28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-47/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
29tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận Gò VấpMẫu giáo tư thục Duy An, quận Gò Vấp28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-48/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
291Quận Gò VấpMầm non Hoạ Mi, quận Gò Vấp29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-76/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
292Quận Gò VấpMầm non Vàng Anh, quận Gò Vấp29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-77/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
293Quận Gò VấpMầm non Thủy Tiên, quận Gò Vấp29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-78/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
294Quận Gò VấpMầm non Quỳnh Hương, quận Gò Vấp29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-79/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
295Quận Gò VấpMẫu giáo tư thục Mỹ Sơn, quận Gò Vấp29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
296Quận Gò VấpMẫu giáo tư thục Mai Khôi, quận Gò Vấp (NCL)39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
297Quận Gò VấpMầm non Sen Hồng, quận Gò Vấp42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
298Quận Gò VấpMầm non tư thục Đức Tuấn, quận Gò Vấp (NCL)42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
299Quận Gò VấpMầm non An Nhơn, quận Gò Vấp46Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận Gò VấpMầm non Hoa Phượng Đỏ, quận Gò Vấp53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 3
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1Quận Gò VấpMầm non tư thục Khiết Tâm, quận Gò Vấp (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2Quận Gò VấpHoa Sen, quận Gò Vấp73tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1 Lê Đức Thọ, Phường 15, quận Gò Vấp55Quyết định số 719/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19286-3/QĐ-GDĐT-KĐCLGD; 12/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá291tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-UBND; 16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 11, quận Phú Nhuận14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 4, quận Phú Nhuận15Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 284tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, quận Phú Nhuận15Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6Quận Phú NhuậnMẫu giáo Hương Sen, quận Phú Nhuận18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-15/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá153
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7Quận Phú NhuậnMẫu giáo Sơn Ca 5, quận Phú Nhuận18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-16/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá153
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 7, quận Phú Nhuận28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-49/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 5, quận Phú Nhuận29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-81/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 1, quận Phú Nhuận42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
311Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 12, quận Phú Nhuận42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
312Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 15, quận Phú Nhuận42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
313Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 14, quận Phú NhuậnSố 235 Lê Văn Sỹ, Phường 14, quận Phú Nhuận51Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-12/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191
314Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 9, quận Phú Nhuận53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
315Quận Tân BìnhMầm non Bàu Cát, quận Tân Bình 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
316Quận Tân BìnhMầm non 11, quận Tân Bình 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 418tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
317Quận Tân BìnhMầm non 2, quận Tân Bình13Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
318Quận Tân BìnhMầm non Tuổi Xanh, quận Tân Bình13Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
319Quận Tân BìnhMầm non 9, quận Tân Bình15Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận Tân BìnhMầm non 15, quận Tân Bình15Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
321Quận Tân BìnhMầm non 13, quận Tân Bình22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 951/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
322Quận Tân BìnhMầm non 14, quận Tân Bình22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 952/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
323Quận Tân BìnhMầm non 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, quận Tân Bình25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-17/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
324Quận Tân BìnhMầm non Phú Hòa, quận Tân Bình25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-18/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
325Quận Tân BìnhMầm non Quận, quận Tân Bình28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
326Quận Tân BìnhMầm non 12, quận Tân Bình28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-51/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
327Quận Tân BìnhMầm non 1A, quận Tân Bình29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-82/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
328Quận Tân BìnhMầm non 5, quận Tân Bình37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
329Quận Tân BìnhMầm non 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáA, quận Tân Bình37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
33tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận Tân BìnhMầm non 3, quận Tân Bình39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
331Quận Tân BìnhMầm non Sao Sáng, quận Tân Bình39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
332Quận Tân BìnhMầm non 6, quận Tân Bình42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
333Quận Tân BìnhMẫu giáo dân lập Bông Hồng, quận Tân Bình (NCL)42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
334Quận Tân BìnhMầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ, quận Tân Bình (NCL)42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
335Quận Tân BìnhMầm non 4, quận Tân Bình44Quyết định số 224tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
336Quận Tân BìnhMầm non Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình44Quyết định số 224tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
337Quận Tân BìnhMầm non Vườn Hồng, quận Tân Bình46Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
338Quận Tân BìnhMầm non dân lập Ánh Sáng, quận Tân Bình (NCL)46Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
339Quận Tân BìnhMầm non tư thục Trúc Huy, quận Tân Bình (NCL)48Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
34tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận Tân BìnhMầm non Hiền Minh, quận Tân Bình (NCL)48Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
341Quận Tân BìnhMẫu giáo tư thục Hương Hồng, quận Tân Bình (NCL)5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
342Quận Tân BìnhMầm non Minh Quang, quận Tân Bình (NCL)5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
343Quận Tân BìnhMầm non tư thục Ngôi Sao, quận Tân Bình (NCL)5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
344Quận Tân PhúMầm non Hoa Hồng, quận Tân Phú13Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
345Quận Tân PhúMầm non Hoàng Anh, quận Tân Phú14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
346Quận Tân PhúMầm non Thủy Tiên, quận Tân Phú14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 282tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
347Quận Tân PhúMầm non Trí Đức 1, quận Tân Phú14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
348Quận Tân PhúMầm non Rạng Đông, quận Tân Phú18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-17/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
349Quận Tân PhúMầm non Hoa Lan, quận Tân Phú22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 954/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
35tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận Tân PhúMầm non Hoa Anh Đào, quận Tân Phú22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 953/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
351Quận Tân PhúMầm non Trí Đức 2, quận Tân Phú22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 955/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
352Quận Tân PhúMầm non Ngôi Nhà Hạnh Phúc, quận Tân Phú22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 956/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
353Quận Tân PhúMầm non Quỳnh Anh, quận Tân Phú25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-19/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
354Quận Tân PhúMầm non Bông Sen, quận Tân Phú25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
355Quận Tân PhúMầm non ATY, quận Tân Phú25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-21/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
356Quận Tân PhúMầm non Tây Thạnh, quận Tân Phú25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-22/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
357Quận Tân PhúMầm non Việt Mỹ Úc, quận Tân Phú25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-23/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
358Quận Tân PhúMầm non Nguyễn Thị Tú, quận Tân Phú29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-83/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
359Quận Tân PhúMầm non Vàng Anh, quận Tân Phú42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận Tân PhúMầm non Bảo Bảo, quận Tân Phú (NCL)48Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
361Quận Tân PhúMầm non Thiên Lý, quận Tân Phú5Quyết định số 15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá132
362Quận Tân PhúMầm non Nhiêu Lộc, quận Tân Phú (ĐGL)5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 3
363Quận Tân PhúMầm non tư thục Hoà Bình, quận Tân Phú (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
364Quận Tân PhúMầm non Thiên Lý, quận Tân Phú (ĐGL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 3
365Quận Tân PhúMầm non Nhiêu Lộc, quận Tân Phú6Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13Quyết định số 4423/QĐ-UBND ngày 19/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá132
366Quận Tân PhúMầm non Phượng Hồng, quận Tân Phú7Quyết định số 378/QĐ-GDĐT-TC ngày 16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13Quyết định số 6631/QĐ-UBND ngày 14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá132
367Quận Thủ ĐứcMầm non Linh Chiểu, quận Thủ Đức 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá141
368Quận Thủ ĐứcMầm non Bình Thọ, quận Thủ Đức 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
369Quận Thủ ĐứcMầm non Linh Xuân, quận Thủ Đức14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
37tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận Thủ ĐứcMầm non Tam Bình, quận Thủ Đức14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
371Quận Thủ ĐứcMầm non Vành Khuyên, quận Thủ Đức14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
372Quận Thủ ĐứcMầm non Linh Trung, quận Thủ Đức14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
373Quận Thủ ĐứcMầm non Hiệp Bình Chánh III, quận Thủ Đức18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-18/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
374Quận Thủ ĐứcMầm non Tam Phú, quận Thủ Đức18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-19/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá153
375Quận Thủ ĐứcMẫu giáo tư thục Thanh Tâm, quận Thủ Đức18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
376Quận Thủ ĐứcMầm non Hoa Phượng, quận Thủ Đức18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-21/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
377Quận Thủ ĐứcMầm non Bình Chiểu, quận Thủ Đức25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1714/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 13 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
378Quận Thủ ĐứcMầm non Linh Tây, quận Thủ Đức25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1713/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 13 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
379Quận Thủ ĐứcMầm non Hạnh Phúc, quận Thủ Đức28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-52/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
38tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuận Thủ ĐứcMầm non Khiết Tâm, quận Thủ Đức29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-84/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
381Quận Thủ ĐứcMầm non Hoa Mai, quận Thủ Đức42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
382Quận Thủ ĐứcMầm non Hướng Dương, quận Thủ Đức (NCL)48Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
383Quận Thủ ĐứcMầm non Sơn Ca, quận Thủ Đức5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 2
384Huyện Bình ChánhMầm non Hoàng Anh, huyện Bình Chánh11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 4187/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá141
385Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Thiên Lý 1, huyện Bình Chánh15Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
386Huyện Bình ChánhMầm non Ngọc Lan, huyện Bình Chánh15Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
387Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Phượng 1, huyện Bình Chánh18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-22/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá153
388Huyện Bình ChánhMầm non 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 4, huyện Bình Chánh18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-23/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá153
389Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Thiên Lý, huyện Bình Chánh22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 957/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
39tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáHuyện Bình ChánhMầm non Phong Lan, huyện Bình Chánh22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 958/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
391Huyện Bình ChánhMầm non Hướng Dương, huyện Bình Chánh22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 959/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
392Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Hồng, huyện Bình Chánh25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-24/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
393Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Mai, huyện Bình Chánh25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-25/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
394Huyện Bình ChánhMầm non Quỳnh Hương, huyện Bình Chánh25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1712/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 13 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
395Huyện Bình ChánhMầm non Thủy Tiên 1, huyện Bình Chánh28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-53/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
396Huyện Bình ChánhMầm non Sơn Ca, huyện Bình Chánh28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1711/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 13 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11
397Huyện Bình ChánhMầm non Bé Yêu, huyện Bình Chánh28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-54/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
398Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Lan, huyện Bình Chánh29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-85/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
399Huyện Bình ChánhMầm non Baby, huyện Bình Chánh29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-86/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáHuyện Bình ChánhMầm non Hoa Sen, huyện Bình Chánh37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1Huyện Bình ChánhMầm non Thủy Tiên, huyện Bình Chánh37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Anh Đào, huyện Bình Chánh42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Phượng Hồng, huyện Bình Chánh42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Sen, huyện Bình ChánhSố F12/25 đường Võ Hữu Lợi, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh51Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-13/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192424tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-UBND; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191
4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Lan, huyện Bình ChánhĐường số 8A, ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh51Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-14/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1924241/QĐ-UBND; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191
4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6Huyện Bình ChánhMầm non Quỳnh Anh, huyện Bình Chánh53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 2
4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7Huyện Bình ChánhMầm non Thanh Ngân, huyện Bình Chánh (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8Huyện Cần GiờMầm non Cần Thạnh, huyện Cần Giờ12Quyết định số 1276/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 59tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9Huyện Cần GiờMầm non Bình Khánh, huyện Cần Giờ18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-24/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá153
41tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáHuyện Cần GiờMầm non Lý Nhơn, huyện Cần Giờ28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
411Huyện Cần GiờMầm non Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
412Huyện Cần GiờMầm non An Thới Đông, huyện Cần Giờ48Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 3
413Huyện Cần GiờMầm non Bình An, huyện Cần Giờ5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
414Huyện Cần GiờMầm non Long Hòa, huyện Cần GiờĐường Duyên Hải, ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ51Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-15/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192
415Huyện Cần GiờMầm non Thạnh An, huyện Cần GiờẤp Thạnh Hòa, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ51Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-16/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1924242/QĐ-UBND; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191
416Huyện Củ ChiMầm non Tân Thông Hội 2, huyện Củ Chi 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
417Huyện Củ ChiMầm non Thị Trấn Củ Chi 2, huyện Củ Chi11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 4184/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
418Huyện Củ ChiMầm non Phạm Văn Cội 1, huyện Củ Chi11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
419Huyện Củ ChiMầm non Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 4186/QĐ-UBND ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142
42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáHuyện Củ ChiMầm non Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi13Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
421Huyện Củ ChiMầm non Thái Mỹ, huyện Củ Chi13Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
422Huyện Củ ChiMầm non Trung An 2, huyện Củ Chi13Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
423Huyện Củ ChiMầm non Hoa Lan, huyện Củ Chi15Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
424Huyện Củ ChiMầm non Hòa Phú, huyện Củ Chi15Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
425Huyện Củ ChiMầm non Hoàng Minh Đạo, huyện Củ Chi15Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
426Huyện Củ ChiMầm non Tân Phú Trung 1, huyện Củ Chi18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-25/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
427Huyện Củ ChiMầm non Tân Phú Trung 2, huyện Củ Chi18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-26/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
428Huyện Củ ChiMầm non Tân Thông Hội 1, huyện Củ Chi18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-27/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
429Huyện Củ ChiMầm non Tân Thông Hội 4, huyện Củ Chi18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-28/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
43tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáHuyện Củ ChiMầm non Phạm Văn Cội 2, huyện Củ Chi18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-29/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
431Huyện Củ ChiMầm non Nhuận Đức, huyện Củ Chi28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-55/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
432Huyện Củ ChiMầm non Hoa Hồng, huyện Củ Chi28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-56/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162
433Huyện Củ ChiMầm non An Phú, huyện Củ Chi42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
434Huyện Củ ChiMầm non Tuổi Ngọc, huyện Củ Chi (NCL)44Quyết định số 224tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 3
435Huyện Củ ChiMầm non Phước Hiệp, huyện Củ ChiẤp Mũi Côn Đại, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi51Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-17/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1924243/QĐ-UBND; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191
436Huyện Củ ChiMầm non An Phú, huyện Củ ChiSố 19, đường 787, ấp An Hòa, xã An Phú, huyện Củ Chi51Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-18/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1924244/QĐ-UBND; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191
437Huyện Củ ChiMầm non Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
438Huyện Củ ChiMầm non Phước Thạnh, huyện Củ Chi53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
439Huyện Củ ChiTrung Lập Thượng, huyện Củ ChiĐường 722, ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi54Quyết định số 589/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1956/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2246/QĐ-UBND; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
44tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáHuyện Củ ChiNhuận Đức, huyện Củ ChiĐường Nguyễn Thị Đát, ấp Ngã Tư, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi54Quyết định số 589/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1955/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2247/QĐ-UBND; 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
441Huyện Hóc MônMầm non Tân Xuân, huyện Hóc Môn14Quyết định số 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152
442Huyện Hóc MônMầm non Hướng Dương, huyện Hóc Môn18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá153
443Huyện Hóc MônMầm non Nhị Xuân, huyện Hóc Môn18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-31/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá153
444Huyện Hóc MônMầm non 19/8, huyện Hóc Môn25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-26/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
445Huyện Hóc MônMầm non Tân Hòa, huyện Hóc Môn25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-27/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
446Huyện Hóc MônMầm non Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-87/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
447Huyện Hóc MônMầm non 23/11, huyện Hóc Môn29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-88/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
448Huyện Hóc MônMầm non Bé Ngoan 3, huyện Hóc Môn29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-89/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
449Huyện Hóc MônMầm non tư thục Sao Mai, huyện Hóc Môn29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
45tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáHuyện Hóc MônMầm non tư thục Minh Đức, huyện Hóc Môn (NCL)39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
451Huyện Hóc MônMầm non Bà Điểm, huyện Hóc Môn42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
452Huyện Hóc MônMầm non Tân Hiệp, huyện Hóc Môn42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
453Huyện Hóc MônMầm non Bông Sen, huyện Hóc Môn44Quyết định số 224tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
454Huyện Hóc MônMầm non Sơn Ca, huyện Hóc Môn5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
455Huyện Hóc MônMầm non dân lập Rạng Đông, huyện Hóc Môn (NCL)5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
456Huyện Hóc MônMầm non Toàn Mỹ, huyện Hóc Môn (NCL)5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáQuyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
457Huyện Hóc MônMầm non Sơn Ca 3, huyện Hóc MônSố 35, đường Nhị Bình 9, ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn51Quyết định số 375/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18232tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-19/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192
458Huyện Nhà BèMầm non Hoạ Mi, huyện Nhà Bè18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-32/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá151
459Huyện Nhà BèMầm non Đồng Xanh, huyện Nhà Bè18Quyết định số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15Quyết định số 1312-33/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá153
46tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáHuyện Nhà BèMầm non Hướng Dương, huyện Nhà Bè29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-91/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
461Huyện Nhà BèMầm non Vành Khuyên, huyện Nhà Bè29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 13 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163
462Huyện Nhà BèMầm non Sao Mai, huyện Nhà Bè37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
463Huyện Nhà BèMầm non Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
464Huyện Nhà BèMầm non Sơn Ca, huyện Nhà Bè42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1
465Huyện Nhà BèMầm non Mạ Non, huyện Nhà Bè42Quyết định số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 2
466Huyện Nhà BèMầm non Hoa Hồng, huyện Nhà Bè (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
467Huyện Nhà BèMầm non Phượng Hồng, huyện Nhà Bè (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
468Huyện Nhà BèMầm non Nam Sơn, huyện Nhà Bè (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18Quyết định số 1
469Huyện Nhà BèHọa Mi, huyện Nhà Bè239/18 Lê Văn Lương, Ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè55Quyết định số 719/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19286-2/QĐ-GDĐT-KĐCLGD; 12/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3919/QĐ-UBND; 16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
47tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáTrực thuộcMầm non 19/5 Thành phố28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-28/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
471Trực thuộcMầm non Nam Sài Gòn29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16Quyết định số 1568-57/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161
472Trực thuộcMầm non Thành phố39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17Quyết định số 1

Thiết kế và thực hiện bởi VKH - TTTT & CTGD Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh