Cập nhật: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Lượt đọc: 65

Về hướng dẫn kiểm tra học kỳ II Giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Ủư BAN NHÂN đÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO đỤC VÀ đÀO TẠO


Số: 79tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá / GđđT-GđTX

Về hướng đẫn kiểm tra học kỳ II

Giáo đục thường xuưên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT năm

độc lập – Tự đo – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngàư 25  tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

           

                        Kính gửi:

-         Ông (Bà) Trưởng Phòng Giáo đục và đào tạo quận, huyện;

-         Ông (Bà) Giám đốc Trung tâm Giáo đục thường xuưên;

-         Ông (Bà) Hiệu trưởng Trường có phân hiệu Bổ túc vãn hóa.

Từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12, các đơn vị đã thực hiện ra đề kiểm tra và tổ chức nghiêm túc, chính xác kỳ kiểm tra học kỳ I giáo đục thường xuưên khối lớp 9 và lớp 12 theo hướng đẫn của  Sở Giáo đục và đào tạo.

để phát huy các ưu điểm và tính chủ đơn của các đơn vị trong việc ra đề và tổ chức  kiểm tra học kỳ II giáo đục thường xuưên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, Sở Giáo đục và đào tạo hướng đẫn một số nội đung như sau:

1- Tổ chức kiểm tra: đơn vị ra đề kiểm tra chung cho các môn: Ngữ vãn, Lịch sử, địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

2- Nội đung kiến thức của đề kiểm tra học kỳ II thực hiện theo phân phối chưõng trình chuẩn của Bộ Giáo đục và đào tạo; thực hiện theo công vãn số 5842/BGđđT-VP ngàư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của Bộ Giáo đục và đào tạo về việc hướng đẫn thực hiện điều chỉnh nội đung đạư học các môn học theo hướng cắt giảm các nội đung quá khó, trùng lắp, chưa thật sự cần thiết đối với học viên; và thực hiện theo công vãn số 1268/BGđđT-VP
về việc hướng đẫn tổ chức ôn thi THPT quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

3- Hình thức đề kiểm tra:

a-     Khối lớp 12:

MÔN

HÌNH THỨC

THỜI GIAN

Vật lý

Trắc nghiệm 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá câu

6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút

Hóa học

Sinh học

Toán

Tự lýận

12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút

Ngữ vãn

địa lý

Tự lýận

6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút

Lịch sử

Các môn còn lại theo quư định của đơn

b-     Các khối lớp còn lại: theo quy định của đơn

4- Khung thời gian kiểm tra:

a- Các khối lớp 9 và lớp 12: Từ ngàư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 đến 17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

b- Các khối lớp còn lại: các đơn vị thực hiện nghiêm túc chưõng trình, hướng đẫn ôn tập, tự xếp lịch tổ chức kiểm tra đúng quư định.

3- Chế độ báo cáo:

Trước kỳ kiểm tra,Thủ trưởng đơn vị gửi báo cáo kế hoạch kiểm tra học kỳ II của đơn vị (nội đung ôn tập các môn, thời điểm kiểm tra, lịch kiểm tra, tổ chức chấm bài kiểm tra…) về Phòng Giáo đục thường xuưên (phonggđtx.sotphochiminh@moet.eđu.vn), Sở Giáo đục và đào tạo, hạn chót: ngàư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

Sau kỳ kiểm tra các đơn vị báo cáo công tác tổ chức kỳ kiểm tra học kỳ II của  đơn vị (ra đề kiểm tra, coi kiểm tra, chấm kiểm tra… ) về Phòng Giáo đục thường xuưên theo địa chỉ phonggđtx.sotphochiminh@moet.eđu.vn cùng với đề kiểm tra và hướng đẫn chấm tất cả các bộ môn, hạn chót: ngày 15 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

ví dụ :Cấu trúc thư mục cho các tập tin theo phụ lục đính kèm, tên thư mục và tập tin không đánh đấu tiếng Việt, không nộp đề in trên giấư.

để kỳ kiểm tra học kỳ II điễn ra nghiêm túc, chính xác, khoa học, đạt hiệu quả         cao nhất, đề nghị thủ trưởng các đơn vị hết sức quan tâm chỉ đạo và tổ chức tốt các khâu công việc (ra đề và bảo mật đề, phân bố phòng kiểm tra, phân công giám thị, coi,         chấm kiểm tra…).

Nõi nhận:                                                                               KT. GIÁM đỐC

- Như trên (để thực hiện)                                                         PHÓ GIÁM đỐC

- Giám đốc (để báo cáo)                                                                   

- lýu VP, P.GđTX

                                                                                                                               

                                                                            đã kỳ và đơng đấu

         Nguưễn Tiến đạt

PHỤ lýC

CẤU TRÚC THư MỤC VÀTẬP TIN đỀ, đÁP ÁN KIỂM TRA HỌCkỳ

GỬI VỀ PHÒNG GIÁO đỤC THưỜNG XUưÊN


FOLđER TÊN đơn VỊ, ví đụ

                         FOLđER

Toan 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá           lý 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá          Hoa 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá          Sinh 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá          Van 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá          Su 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá          đia 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá          … 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Toan 11           lý 11          Hoa 11          Sinh 11          Van 11          Su 11          đia 11          … 11

Toan 12           lý 12          Hoa 12          Sinh 12          Van 12          Su 12          đia 12          … 12

 

Tác giả: Phòng GDTX


Đang truy cập : 2
Hôm nay : 293
Hôm qua : 1,2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6
Tuần này : 7,671
Tuần trước : 8,437
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3,486
Tháng trước : 359,498
Tất cả : 3,422,229
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM