Về Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

BẢN TIN Hội nghị sinh hoạt chuyên môn giáo viên Giáo dục thường xuyên lần 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và mẫu lập danh sách học viên giỏi7/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch sinh hoạt chuyên môn giáo viên Giáo dục thường xuyên lần 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch sơ kết học kỳ 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Giáo dục thường xuyên13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tổng kết Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1925/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch của Sở GDĐT triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trong ngành25/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1925/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1925/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn sơ kết học kỳ I Giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kết quả kỳ thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin khóa ngày 24/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và 1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá194/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I Giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.12/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Gửi thông báo thi Học viên giỏi giải toán nhanh trên máy tính cầm tay casio cấp thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn giáo dục thường xuyên từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, định hướng đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đối với Giáo dục và Đào tạo2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đính kèm 2 mẫu báo cáo

Kết quả thi UDCNTT cấp độ cơ bản kỳ 28/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kết quả thi UDCNTT cấp độ cơ bản kỳ 26/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1929/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

KẾT QUẢ KỲ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC GIA NGÀY 21/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1925/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về tổ chức ngày hội sách Việt Nam Lần thứ 61tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kết quả thi UDCNTT khóa ngày 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin kỳ thi 24/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1928/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ II giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

BẢN TIN Hội nghị Sơ kết Học kỳ I và Triển khai định hướng học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Giáo dục thường xuyên28/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kết quả thi UDCNTT khóa ngày 25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1828/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

KẾT QUẢ THI UDCNTT KHÓA NGÀY 23/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1827/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

KHẨN: Về tổ chức triển khai thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và Kế hoạch Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 khối ngoại ngữ tin học21/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kết quả kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin khóa ngày 22/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1825/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đang truy cập : 12
Hôm nay : 576
Hôm qua : 1,231
Tuần này : 5,246
Tuần trước : 8,437
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá62
Tháng trước : 359,498
Tất cả : 3,419,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM