Cập nhật: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 28/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Lượt đọc: 32

Thư mời dự Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - Giáo dục thường xuyên

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ  ÐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17 /TM-GDÐT-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 nãm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

                                                              THÝ MỜI

 


                  Kính gửi:

-    Ông (Bà) Trýởng Phòng Giáo dục và Ðào tạo quận, huyện;

-    Ông (Bà) Giám ðốc Trung tâm Giáo dục thýờng xuyên;

-    Ông (Bà) Hiệu trýởng Trýờng có phân hiệu Bổ túc vãn hóa.

 

Sở Giáo dục và Ðào tạo trân trọng kính mời các Ông (Bà) ðến dự Hội nghị sõ kết học kỳ I nãm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 và triển khai nhiệm vụ học kỳ II nãm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - Giáo dục thýờng xuyên.

- Thời gian: 7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ Nãm, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 nãm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

- Ðịa ðiểm:  Hội trýờng 2.1 Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố Hồ Chí Minh,

                     Số 66-68 ðýờng Lê Thánh Tôn - Phýờng Bến Nghé - Quận 1

- Thành phần tham dự:

- Trýởng Phòng Giáo dục và Ðào tạo quận, huyện;

- Giám ðốc, Phó Giám ðốc, Chủ tịch Công ðoàn, Trợ lý thanh niên Trung tâm Giáo dục thýờng xuyên;

-  Hiệu trýởng Trýờng có phân hiệu Bổ túc vãn hóa;

- Thành viên Hội ðồng chuyên môn Giáo dục thýờng xuyên Sở Giáo dục và Ðào tạo.

- Chủ trì: Ông Nguyễn Tiến Ðạt, Phó Giám ðốc Sở Giáo dục và Ðào tạo.

 

Ðề nghị các Ông (Bà) tham dự ðầy ðủ, ðúng thành phần.

Nõi nhận:

- Nhý trên;      

- Giám ðốc (ðể báo cáo);               

- Lýu VP, P.GDTX.

 

                       TL. GIÁM ÐỐC

               CHÁNH VÃN PHÒNG

                   

 

                         Ðã ký

 

                       Ðỗ Minh Hoàng

 

 

 

Tác giả: Phòng GDTX


Đang truy cập : 1
Hôm nay : 1,119
Hôm qua : 1,2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6
Tuần này : 8,497
Tuần trước : 8,437
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4,312
Tháng trước : 359,498
Tất cả : 3,423,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá55
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM