Cập nhật: 8:39, 3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Lượt đọc: 299

Về đề nghị báo cáo kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 231/GDĐT-GDTX

Về đề nghị báo cáo kết quả

thực hiện thí điểm kiểm tra,

đánh giá, xếp loại “Cộng đồng

học tập cấp xã” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

          

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân quận, huyện      

 

Căn cứ Thông tư số 44/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo  quy định về  đánh giá xếp loại  “Cộng đồng học tập” cấp xã; Căn cứ Kế hoạch số 95tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KH-GDĐT-KH ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Sở Giáo dục và Đào tạo - Hội Khuyến học về triển khai thí điểm Thông tư số 44/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16,

Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Thành phố) đã có công văn số 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá76/GDĐT-GDTX ngày 24 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học quận, huyện triển khai thí điểm kế hoạch kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 trên địa bàn.

Trong thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Thành phố đã cử đại diện đến dự kiểm tra, đánh giá tại một số phường, xã trên địa bàn Thành phố. Nhìn chung, các đơn vị đã nghiêm túc tổ chức thực hiện theo quy định và đã có những kiến nghị, đề xuất với các cấp quản lý sau quá trình kiểm tra, đánh giá.

Nay, Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 trên địa bàn để Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Thành phố có đủ cơ sở và dữ liệu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, trên cơ sở đó sẽ triển khai nhân rộng và đại trà trên địa bàn Thành phố trong năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

 

Nội dung báo cáo:

- Đánh giá công tác chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện Thông tư số 44/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo  quy định về  đánh giá xếp loại  “Cộng đồng học tập” cấp xã;

- Kết quả thực hiện các mục tiêu, tiêu chí đánh giá;

- Đánh giá những mặt hạn chế, những việc chưa thực hiện được và nguyên nhân;

- Các bài học kinh nghiệm;

- Kiến nghị, đề xuất.

Thời hạn gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo: trước ngày 15 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 bằng văn bản, đồng thời gửi tập tin (file) vào hộp thư điện tử theo địa chỉ: phonggdtx.sotphochiminh@moet.edu.vn

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện quan tâm thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc (để báo cáo);

- Hội Khuyến học TP (để phối hợp);

- Phòng GDĐT Q/H (để thực hiện);

- Lưu VT, P.GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                         (Đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Đạt

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Tác giả: Phòng GDTX


Đang truy cập : 7
Hôm nay : 1,31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 1,231
Tuần này : 5,98tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 8,437
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,795
Tháng trước : 359,498
Tất cả : 3,42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,538
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM