Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học

Thực hiện chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học

Thực hiện đổi mới công tác xây dựng kế hoạch giáo dục, đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn thực hiện chương trình dạy học và hoạt động giáo dục 2 buổi/ngày tại các trường trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 26/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 8/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học

Về thực hiện khảo sát học sinh lớp 7 - THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 16/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng Trung Học

Về việc tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học

Về tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và ôn thi THPT quốc gia 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn thực hiện chương trình Tiết học ngoài nhà trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện một số nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học

Về rà soát, chấn chỉnh các hoạt động tổ chức học tập trải nghiệm và xây dựng tiết học ngoài nhà trường tại các trường trung học 5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học

Văn bản về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh. 1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn Kiểm tra Học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cấp THCS 13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học

Về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy từ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn thực hiện cụ thể một số nhiệm vụ chuyên môn Giáo dục Trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học

Về việc thực hiện chức năng Quản lý nhà nước về giáo dục 9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn các trường THCS, THPT có giảng dạy chương trình nước ngoài, chương trình Việt Nam bằng tiếng nước ngoài, lập kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 22/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học

Quy đổi theo thang điểm 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đối với Chứng chỉ quốc tế về sử dụng máy tính và các ứng dụng cơ bản (IC3) và Chứng chỉ quốc tế về tin học văn phòng (MOS) 6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng Trung Học

Quy định tiếp khách nước ngoài, hoạt động tư vấn du học và hoạt động quảng cáo trong nhà trường 1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn công tác học vụ - giáo vụ và các văn bản liên quan 26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn cụ thể hoạt động chuyên môn trường trung học dạy tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 buổi/ngày 6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện một số nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn lập kế hoạch giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (Gửi Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường Trung học) 5/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn các trường THPT tổ chức kiểm tra lại lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và lớp 11 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Trung Học

Hướng dẫn việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng Trung Học

Đang online: 683
Hôm nay : 252,932
Hôm qua : 326,27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 1,772,894
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,962,295
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,894,282
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM