Hướng dẫn công tác tổ chức cho học sinh tiểu học đi học trở lại

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã ban hành văn bản 1237/GDĐT-TH, hướng dẫn công tác tổ chức cho học sinh tiểu học đi học trở lại.

Văn bđã nhc nh các trưng tiu hc lưý thc hin các ni dung nhchun b cho việc học sinh đi hc tr li, đm bo an toàn cho các em khi đến trưng, như: Nghiên cu, rà soát theo B tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dch Covid-19; Đm bo cơ s vt cht, trang thiết b v sinh môi trưng, an toàn thc phm, y tế ti trưng; Xây dng kế hoạch hoạt đng giáo dc phù hợp; Đm bo giãn cách trong và ngoài phòng hc; B trí gi hc, gi chơi, gi v lch ca....

Văn bn ca S Giáo dc và Đào to cũng có hướng dn c th vic thc hin chương trình giáo dc. Theo đó, thi gian hc sinh tiu hđi hc lại t ngày 11/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến khi hoàn thành chương trình giáo dc hc k II là trưc ngày 11/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá gồm có 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tun thc hc, thi gian kết thúc năm hc là 15/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Trên cơ s chương trình giáo dc ph thông hin hành đưđiu chnh theo công văn s 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ca B Giáo dc và Đào to v hướng dn thc hiđiu chnh ni dung dy hc hc k II năm hc 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Hiệu trưng các cơ s giáo dc tiu hc s chđng xây dng và thc hin kế hoạch giáo dc, dy hc theo đnh hướng phát trin phm cht, năng lc hc sinh.

Trên tinh thần văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 cũng ban hành văn bản số 41tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT-TH, hướng dẫn cụ thể công tác tổ chức cho học sinh tiểu học trên địa bàn quận 6 đi học trở lại. Văn bản này cũng nhấn mạnh vai trò của hiệu trưởng các trường tiểu học trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục, dạy học, chỉ đạo tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên môn... trong học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá theo các yêu cầu đảm bảo an toàn cho học sinh và hoàn thành nhiệm vụ năm học hiệu quả theo quy định.

Xem ni dung chi tiết ca văn bn 1237/GDĐT-TH và văn bản 41tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT-TH  2 file đính kèm.

Tải file đính kèm: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-cv-1237-huongdantochuchsdihoclai_652tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: 41tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_hd_cong_tac_to_chuc_cho_hs_di_hoc_tro_lai_652tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)