Khẩn: Về báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập))17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Khẩn: Về báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo 24 quận, huyện)17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về triền khai Nghị quyết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NQ-HĐND ngày 27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của HĐND thành phố và báo cáo nhu cầu thực hiện điều chỉnh hệ số chi thu nhập tăng thêm Nghị quyết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 và nguồn thực hiện CCTL năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của các đơn vị trực thuộc Sở. (Kinh gửi: Hiệu trưởng các Trường THPT trực thuộc,Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc)15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện, Hiệu trưởng các trường phổ thông, Trung học phổ thông công lập và ngoài công lập, Hiệu trưởng các trường Mầm non trực thuộc Sở) 3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng hàng quý (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về bổ sung dự toán kinh phí không thường xuyên năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. (Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường THPT công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch về kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị định số 151/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP ngày 26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về việc báo cáo tình hình thực hiện tự chủ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và tình hình hoạt động, vay nợ giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22 của các đơn vị trực thuộc Sở. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 21/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về góp ý dự thảo Quyết định ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc).19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cho các đơn vị trực thuộc Sở. (Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường THPT công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT)18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về lập dự toán cho công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại trà Chương trình giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cho cán bộ quản lý và giáo viên của thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1). (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện)12/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về triển khai Thông tư số 26/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BGDĐT ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo 24 quận, huyện; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, PH.BTVH;Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) 7/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Khẩn: Về đảm bảo kinh phí công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) của ngành giáo dục và đào tạo (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT)5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về chi quà tết Canh Tý năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá chi CBCCVC tại các đơn vị công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường công lập, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc)17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hội nghị giao ban công tác tài chính và Công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT Công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc)13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Khẩn: Về thông báo thời gian thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức mua sắm tập trung năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc).1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Họp về Hội nghị tổng kết công tác thống kê năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện)1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về lưu ý một số điểm thực hiện việc sử dụng tài sản công đối với các đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố. (Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT)7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về triển khai thực hiện mua sắm trang thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) 7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

V/v thu thập dữ liệu thống kê kỳ giữa năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành. (Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập); Giám đốc TT.GDNN-GDTX, Phân hiệu BTVH; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

V/v thu thập dữ liệu thống kê kỳ giữa năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành (KÍnh gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện)6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về thực hiện đánh giá một số nội dung trong công tác mua sắm tập trung năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. (Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường THPT công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

KẾ HOẠCH: Khảo sát thực trạng điều kiện cơ sở vật chất của các đơn vị trực thuộc phục vụ việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Khẩn: Về báo cáo dự kiến tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX; Giám đốc TT.GDTX, Phân hiệu Bổ túc văn hóa; Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Sở) 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Khẩn: Về báo cáo dự kiến tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21. (Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện) 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về thực hiện công tác tài chính và tài sản cuối năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Giám đốc các Trung tâm GDTX thuộc Sở) 5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về việc cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất cho các đơn vị trực thuộc Sở (lần 1)22/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về việc nhắc nhở thực hiện báo cáo công tác chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 (Kính gửi: Trưởng phòng GD&ĐT 24 quận, huyện)21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đang truy cập : 7
Hôm nay : 154
Hôm qua : 316
Tuần này : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 2,822
Tháng này : 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,827
Tháng trước : 79,16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 558,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ liên hệ: Tầng 8, Phòng 8.1 toà nhà Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

66 - 68 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38297847 - (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 382986tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7