Phòng Kế hoạch Tài chính
Trưởng phòng
Dương Trí Dũng
Điện thoại cơ quan
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá838297847
Điện thoại riêng
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá913913377

- Phụ trách chung các lĩnh vực công tác của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Tham gia Tổ công tác liên ngành xây dựng trường học TP. Hồ Chí Minh.

 

- Điện thoại: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá913913377

Phó trưởng phòng
Mai Phương Liên

- Phụ trách các mặt công tác thống kê, kế hoạch, cơ sở vật chất.

- Tham gia thanh tra toàn diện hoặc chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng.

- Hệ thống hóa các văn bản pháp qui, các tiêu chí qui định, định mức chế độ… thuộc lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực khác liên quan.

- Lập phương án, soạn nội dung trình Trưởng phòng về sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất những mặt công tác thuộc lĩnh vực phụ trách. 

- Tham gia đánh giá, xếp loại thi đua các đơn vị trực thuộc và Phòng GDĐT Quận, huyện.

- Lập kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Thủ trưởng và cán bộ thống kê, kế hoạch các đơn vị trên toàn địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác thẩm định điều kiện cơ sở vật chất các đơn vị trường học, cơ sở ngoại ngữ, tin học, dạy thêm, học thêm.

- Tham mưu đề xuất giải quyết việc thực hiện công tác qui hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp trường học; mua sắm trang thiết bị dạy học cho các đơn vị trực thuộc.

- Tham mưu giải quyết hồ sơ các cơ sở giáo dục tham gia Chương trình đầu tư thông qua nguồn vốn kích cầu.

- Theo dõi thực hiện các báo cáo thuộc các Chương trình, dự án, tình hình kinh tế - xã hội, …

- Triển khai thực hiện các số liệu trường lớp, học sinh và điều kiện phục vụ công tác lập dự toán ngân sách hàng năm cho toàn ngành.

Điện thoại: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá811tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá563
Phó trưởng phòng
Trần Văn Tú

- Phụ trách xây dựng định mức đầu tư ngân sách/học sinh của từng cấp học và mức chi/nhân sự trung tâm

- Phụ trách xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hằng năm của toàn ngành và công khai dự toán theo qui định.
- Tham mưu phương án phân bổ dự toán ngân sách đảm bảo các yêu cầu hoạt động thường xuyên cho khối GD-ĐT thành phố 
- Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của ngành.
- Theo dõi chế độ miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn thành phố. 
- Phụ trách công tác thẩm tra quyết toán khối GDĐT thành phố. 
- Tham gia thanh tra toàn diện hoặc chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng 
- Tham mưu , đề xuất chế độ chính sách cho CB, GV, CNV của ngành. 
- Hệ thống hóa các văn bản pháp qui, các tiêu chí qui định, định mức chế độ… thuộc lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực khác liên quan.
- Tham mưu cho lãnh đạo xây dựng các mức thu phí và thu khác trình UBND thành phố quyết định theo quy định của pháp luật . 
- Chịu trách nhiệm kiểm tra việc thu, chi học phí và các khoản thu khác của các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. 
- Tiếp các Đoàn Kiểm toán, Thanh tra thành phố, Thanh tra Bộ Giáo dục và các đoàn kiểm tra đột xuất khác. 
- Lập phương án, soạn nội dung trình Trưởng phòng về sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất những mặt công tác thuộc lĩnh vực phụ trách. 
- Tham gia đánh giá, xếp loại thi đua các đơn vị trực thuộc và Phòng GDĐT Quận huyện. 
- Dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ - Uỷ Ban nhân dân Thành phố và các Sở ban ngành liên quan tổ chức. 
- Lập kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Thủ trưởng và kế toán các đơn vị trên toàn địa bàn thành phố. 

 

Điện thoại:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3163tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4

Chuyên viên
Lại Đồng Cường

- Đảm nhiệm công tác thống kê toàn ngành học, bậc học.

- Đảm nhiệm công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

- Tham gia kiểm tra và báo cáo lãnh đạo về việc cấp phép hoạt động các Trung tâm Tư vấn du học, Cơ sở hoạt động theo NĐ73.

- Đảm nhiệm công tác văn thư của Phòng

  Điện thoại: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá967135888

 

Chuyên viên
Phan Thanh Phong

- Đảm nhiệm công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa cải tạo nâng cấp trường học (Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp); 3 trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập (Trung cấp KT-KT Hóc Môn, Cao đẳng KT-KT thành phố Hồ Chí Minh, Cao đẳng KT L‎ý Tự Trọng, Trung cấp KTNV Nam Sài Gòn).

- Quy hoạch mạng lưới trường học, quy hoạch sử dụng đất trường học toàn  ngành. (24 Quận/Huyện); Kế hoạch cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện.

- Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trường học trên địa bàn các quận, huyện: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp.

- Tham gia kiểm tra và báo cáo lãnh đạo thực trạng CSVC các trường phổ thông ngoài công lập; Cơ sở dạy thêm học thêm.

- Theo dõi, báo cáo chương trình dự án kích cầu; Báo cáo cục Cơ sở vật chất, Vụ Kế hoạch - Tài chính; báo cáo công tác xây dựng trường học.

Điện thoại: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá92tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Chuyên viên
Đỗ Đình Đức

- Xây dựng, kiểm tra, giám sát kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục toàn ngành; các chương trình, đề án.

- Tham gia kiểm tra và báo cáo lãnh đạo thực trạng CSVC các trường TCCN ngoài công lập; về việc cấp phép thành lập và hoạt động các Trung tâm ngoại ngữ - tin học.

- Báo cáo các chương trình hợp tác.

- Phụ trách các hoạt động thuộc dự án “Tỉnh Bạn hữu trẻ em”.

-Thực hiện các báo cáo định kỳ: Tình hình kinh tế - xã hội; Báo cáo cục CSVC, Vụ Kế hoạch - Tài chính; Trồng cây xanh; Viện trợ, tài  trợ, chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chương trình hợp tác; giảm sử dụng túi nilon, Biến đổi khí hậu; Phòng chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, tiết kiệm năng lượng.

- Đảm nhiệm công tác  an toàn PC&CC trường học.

 

Điện thoại: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12344569tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2

Chuyên viên
Trần Trọng Nhơn Hòa

 

- Kế toán tổng hợp toàn ngành.

- Kế toán chuyên quản Khối đào tạo

- Tham mưu xây dựng các chế độ chính sách.

 

Điện thoại: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9136tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3623

Chuyên viên
Ninh Thị Thúy Nga
Dân tộc
Kinh
Trình độ
Đại học
Điện thoại riêng
tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá933785829
Email liên lạc
ngaqldt2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13@gmail.com

- Đảm nhiệm công tác xây dựng, sửa chữa cải tạo nâng cấp trường học  (Quận 7, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, Cần Giờ, Củ Chi, Tân Phú, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè); 2 trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập (Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Cao đẳng Kinh tế, Trung cấp KT-KT quận 12).

- Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trường học trên địa bàn các quận, huyện: 7, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, Cần Giờ, Củ Chi, Tân Phú, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và các dự án do Ban QLĐTXD các công trình thuộc Sở làm chủ đầu tư..

- Tham gia kiểm tra và báo cáo lãnh đạo về việc cấp phép thành lập, hoạt động của các  Trung tâm ngoại ngữ - tin học, giáo dục kỹ năng sống.

- Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện dự án mầm non theo Quyết định 41/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-UBND.

 

Điện thoại: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá933785829

Đang truy cập : 4
Hôm nay : 136
Hôm qua : 316
Tuần này : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá72
Tuần trước : 2,822
Tháng này : 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
Tháng trước : 79,16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 558,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá83

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ liên hệ: Tầng 8, Phòng 8.1 toà nhà Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

66 - 68 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38297847 - (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 382986tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7