MẪU CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn 5942/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non 14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn 5932/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. 14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hướng dẫn tổ chức lễ đón nhận Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. 3/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. 28/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Công văn số 3557/GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. 6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Công văn số 3151/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. 1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Công văn số 221tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên 4/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Hướng dẫn liên Sở về nội dung, mức chi đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên 3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Hướng dẫn hoạt động hỗ trợ công tác tự đánh giá và hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài. 23/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Hướng dẫn chuẩn bị khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức, lễ công nhận đạt chất lượng giáo dục (dự thảo lần 5: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14) 4/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

MN: Công văn số 1988/KTKĐCLGD-KĐPT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non. 2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

MN: Công văn số 6736/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. 25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

MN: Công văn số 6735/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 25/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. 24/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

MN: Công văn số 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non. 5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 125/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TTLT-BTC-BGDĐT, NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ THƯỜNG XUYÊN 27/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

MN: Thông tư số 25/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non 7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Hướng dẫn chi tiết cách thiết kế trang Kiểm định chất lượng giáo dục trên website của cơ sở giáo dục. 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

GDTX: Công văn số 43tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KTKĐCLGD-KĐPT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên. 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13

Tih-THCS-THPT-GDTX: Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học. 15/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13

Tih-THCS-THPT-GDTX: Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

MN: Công văn số 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn. 4/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

Tih-THCS-THPT-GDTX: Thông tư số 42/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

MN: Công văn số 2439/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non. 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

Công văn số 945/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng công tác Kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông sau đánh giá ngoài. 19/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

MN: Công văn số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 21 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc xác định nội hàm, tìm minh chứng theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non. 21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11

MN: Công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non. 23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11

Đang truy cập : 3
Hôm nay : 581
Hôm qua : 1,394
Tuần này : 5,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Tuần trước : 9,59tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng này : 326,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá87
Tháng trước : 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 3,64tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM