Cập nhật : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Lượt xem : 473

Công văn 14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Công văn 14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS
Số/Ký hiệu: 14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Ngày có hiệu lực: 16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Người ký: Trưởng Phòng
Cơ quan ban hành: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD
Trích yếu:
Nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                     

 CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Số: 14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KTKĐCLGD

V/v: Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày  1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá  tháng 3  năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi:  Các sở giáo dục và đào tạo

Để công tác kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện thuận lợi và hiệu quả, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở (THCS) theo các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS ban hành kèm theo Thông tư số 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/TT-BGDĐT ngày 12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Cụ thể như sau:

A. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Căn cứ vào nội hàm (yêu cầu) của từng chỉ số trong mỗi tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục:

- Hội đồng tự đánh giá rà soát, phân tích các hoạt động giáo dục của nhà trường, xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được các yêu cầu của chỉ số và tiêu chí; xác định các thông tin và minh chứng khẳng định điều đó (tham khảo mục Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập và từ các nguồn khác để lựa chọn các thông tin, minh chứng phù hợp cho từng chỉ số của tiêu chí).

- Đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá lại (nếu có) xác nhận tính xác thực của kết quả đánh giá từng chỉ số, tiêu chí trong báo cáo tự đánh giá của nhà trường để xác định mức độ phản ánh đầy đủ các nội hàm của từng chỉ số, tiêu chí; các thông tin, minh chứng được sử dụng phải chính xác, rõ ràng, phù hợp và đầy đủ.

2. Các thông tin, minh chứng phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng giáo dục là những văn bản /tài liệu, hồ sơ, sổ sách, hiện vật đã và đang có trong nhà trường, các cơ quan liên quan hoặc bằng khảo sát, điều tra phỏng vấn những người có liên quan và quan sát các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Căn cứ vào nội hàm của từng chỉ số, tiêu chí, nhà trường lập Danh mục mã thông tin và minh chứng theo quy định để phục vụ công tác tự đánh giá; tập hợp và sắp xếp các thông tin, minh chứng gọn nhẹ (thông thường là các hình ảnh hoạt động của nhà trường, các bản phôtôcopy văn bản /tài liệu, báo cáo ngắn,...) để trong các hộp hồ sơ thông tin, minh chứng, đảm bảo dễ tìm kiếm và sử dụng.

3. Đối với thông tin, minh chứng phức tạp, cồng kềng (như hệ thống hồ sơ, sổ sách về các hoạt động giáo dục của nhà trường được Quy định tại Điều lệ trường học; các văn bản, tài liệu, tư liệu có số lượng lớn và số trang nhiều; các hiện vật,…) thì cần ghi rõ nơi có thể đến đọc, xem và quan sát trực tiếp hoặc nhà trường có thể lập các biểu bảng, bản tổng hợp thống kê tích hợp dữ liệu /số liệu từ hệ thống hồ sơ, sổ sách và văn bản /tài liệu và được lưu trong các hộp hồ sơ thông tin, minh chứng. Trong trường hợp, có văn bản /tài liệu được sử dụng làm thông tin, minh chứng cho nhiều chỉ số, tiêu chí thì chỉ cần một bản, ghi chú theo hướng dẫn một mã thông tin, minh chứng, không cần nhân thêm bản.

4. Các thông tin, minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá phải đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, phù hợp với nội hàm của từng chỉ số, tiêu chí, đầy đủ theo từng năm học và theo chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS được quy định tại Quyết định số 83/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (đối với trường THCS là tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 năm học). Những trường hợp đặc biệt được hướng dẫn cụ thể, chi tiết trong mục B.

          5. Trong trường hợp không tìm được thông tin, minh chứng cho một chỉ số, tiêu chí nào đó (do chiến tranh, họa hoạn, thiên tai hoặc do nhiều năm trước không lưu hồ sơ,...), hội đồng tự đánh giá có thể tìm các cách khác để khẳng định các thành quả của nhà trường, nêu rõ lý do trong báo cáo tự đánh giá hoặc giải thích trực tiếp với đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá lại (nếu nhà trường được đánh giá ngoài hoặc đánh giá lại).

          6. Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định và hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông để phù hợp với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (có hiệu lực từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). Trước mắt, các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục chỉ đạo các nhà trường và các đơn vị khác xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng được hướng dẫn trong mục B của công văn này để triển khai công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài và đánh giá lại.

B. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỘI HÀM, TÌM THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG

          I. Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường THCS

1. Chiến lược phát triển của nhà trường được xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp THCS được quy định tại Luật Giáo dục và được công bố công khai.

a) Được xác định rõ ràng bằng văn bản và được cơ quan chủ quản phê duyệt.

Nội hàm của chỉ số:

- Nhà trường có chiến lược phát triển bằng văn bản;

- Chiến lược phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

Văn bản chiến lược phát triển của nhà trường.

b) Phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp THCS được quy định tại Luật Giáo dục.

Nội hàm của chỉ số:

Chiến lược phát triển của nhà trường:

- Phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông theo quy định tại khoản 1, Điều 27, Luật Giáo dục (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5): “Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

- Phù hợp mục tiêu giáo dục THCS theo quy định tại khoản 3, Điều 27, Luật Giáo dục (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5):  “Giáo dục THCS nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động”.

Ghi chú:

Nếu mục tiêu giáo dục phổ thông cấp THCS được quy định tại Luật Giáo dục (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5) thay đổi, thì theo Luật Giáo dục hiện hành.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

Văn bản chiến lược phát triển của nhà trường.

c) Được công bố công khai dưới hình thức niêm yết tại trụ sở nhà trường, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trên Website của sở GD&ĐT hoặc Website của trường (nếu có).

Nội hàm của chỉ số:

Chiến lược phát triển của nhà trường được công bố công khai dưới hình thức niêm yết tại trụ sở nhà trường, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trên Website của sở GD&ĐT hoặc Website của trường.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Ảnh chụp văn bản chiến lược phát triển được niêm yết tại nhà trường;

- Các số báo, tạp chí địa phương đã đăng tải nội dung chiến lược phát triển của nhà trường;

- Các tài liệu, văn bản chứng minh nội dung chiến lược phát triển của nhà trường đã được đưa tin trên đài phát thanh và truyền hình địa phương;

- Đường dẫn truy cập vào Website của sở GD&ĐT hoặc Website của nhà trường có đăng tải nội dung chiến lược phát triển của nhà trường;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

2. Chiến lược phát triển phù hợp với các nguồn lực của nhà trường, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định kỳ được rà soát, bổ sung, điều chỉnh.

a) Phù hợp với các nguồn lực về nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất của nhà trường.

Nội hàm của chỉ số:

Chiến lược phát triển của nhà trường phù hợp với các nguồn lực:

- Nhân lực;

- Tài chính;

- Cơ sở vật chất.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Bảng thống kê thông tin về nhân sự theo Tiểu mục 3 - Mục C của Công văn số 788tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông;

- Dự kiến nguồn nhân lực của nhà trường cho 5 -1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm tới;

- Bảng thống kê cơ sở vật chất, thư viện, tài chính theo Tiểu mục II - Mục C của Công văn số 788tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BGDĐT-KTKĐCLGD;

- Quy hoạch tổng thể của nhà trường;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

b) Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nội hàm của chỉ số:

Chiến lược phát triển của nhà trường phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (huyện /thị xã /quận, thành phố).

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Nghị quyết định Đại hội Đảng bộ (huyện /thị xã /quận, thành phố);

- Chương trình hành động của huyện /thị xã /quận, thành phố về định hướng phát triển kinh tế - xã hội;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

c) Định kỳ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm rà soát, bổ sung và điều chỉnh.

Nội hàm của chỉ số:

Chiến lược phát triển của nhà trường được định kỳ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm rà soát, bổ sung và điều chỉnh.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản cuộc họp có nội dung rà soát, bổ sung và điều chỉnh chiến lược phát triển của nhà trường;

- Văn bản điều chỉnh chiến lược phát triển của nhà trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

Ghi chú:

Nếu chiến lược phát triển của nhà trường xây dựng chưa được tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm, thì nhà trường chưa cần rà soát, bổ sung và điều chỉnh.

          II. Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường

1. Nhà trường có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định tại Điều lệ trường THCS, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định khác do Bộ GD&ĐT ban hành.

a) Có Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục (sau đây gọi chung là Hội đồng trường), Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn khác, các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng và các bộ phận khác (nếu có).

Nội hàm của chỉ số:

Tại thời điểm tự đánh giá chất lượng giáo dục, nhà trường có:

- Hội đồng trường (trường công lập);

- Hội đồng quản trị (trường tư thục có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 thành viên góp vốn trở lên);

- Hội đồng thi đua và khen thưởng;

- Hội đồng kỷ luật;

- Hội đồng tư vấn khác (nếu có);

- Đủ các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng.

Ghi chú:

Đối với trường phổ thông nội trú cấp huyện, có thêm tổ Quản lý nội trú theo quy định tại Quyết định số 49/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Quyết định thành lập Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị;

- Biên bản cuộc họp (hoặc quyết định) của nhà trường có nội dung:

+ Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng;

+ Thành lập Hội đồng kỷ luật;

+ Thành lập Hội đồng tư vấn (nếu có);

+ Thành lập các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng;

+ Thành lập các tổ  Quản lý nội trú;

+ Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân trong nhà trường;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường);  

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

b) Có các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội.

Nội hàm của chỉ số:

Tại thời điểm tự đánh giá chất lượng giáo dục, nhà trường có:

- Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Công đoàn trường;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;

- Các tổ chức xã hội khác (nếu có).

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Quyết định thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc nghị quyết Đại hội chi bộ (hoặc Đảng bộ cơ sở) nhà trường;

- Quyết định thành lập tổ chức Công đoàn hoặc biên bản Đại hội công đoàn nhà trường;

- Quyết định thành lập tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc biên bản Đại hội Đoàn nhà trường;

- Quyết định thành lập tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hoặc biên bản Đại hội Đội nhà trường;

- Các quyết định thành lập tổ chức xã hội;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trương);  

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

c) Có đủ các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9 và mỗi lớp học không quá 45 học sinh (không quá 35 học sinh đối với trường chuyên biệt); mỗi lớp có lớp trưởng, 1 hoặc 2 lớp phó do tập thể lớp bầu ra vào đầu mỗi năm học; mỗi lớp được chia thành nhiều tổ học sinh; mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó do học sinh trong tổ bầu ra.

Nội hàm của chỉ số:

Tại thời điểm tự đánh giá chất lượng giáo dục, nhà trường:

- Các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9 và mỗi lớp học không quá 45 học sinh (không quá 35 học sinh đối với trường chuyên biệt);

- Mỗi lớp có lớp trưởng, 1 hoặc 2 lớp phó do tập thể lớp bầu ra vào đầu mỗi năm học;

- Mỗi lớp được chia thành nhiều tổ học sinh; mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó do học sinh trong tổ bầu ra.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Bản tổng hợp các khối lớp, từng lớp (họ và tên giáo viên chủ nhiệm, sĩ số học sinh, họ và tên lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó,...) của nhà trường;

- Biên bản họp lớp, họp tổ có nội dung bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

2. Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường theo quy định của Bộ GD&ĐT.

a) Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường đối với trường công lập thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường trung học; đối với trường tư thục thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục.

Nội hàm của chỉ số:

- Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Hội đồng trường theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-BGD&ĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7;

+ Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 12, 13 và 14 của Quyết định số 39/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của của trường tư thục;

- Đối với trường tư thục do tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 thành viên góp vốn không có Hội đồng quản trị, thì thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Quyết định số 39/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Quyết định thành lập Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị;

- Quy chế làm việc của Hội đồng trường, Hội đồng quản trị;

- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường, Hội đồng quản trị;

- Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường;

- Các quyết nghị của Hội đồng trường về:

+ Mục tiêu, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển nhà trường;

+ Huy động nguồn lực cho nhà trường;

+ Tài chính, tài sản của nhà trường;

+ Tổ chức, nhân sự và giới thiệu người để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (nếu có);

- Biên bản cuộc họp của Hội đồng trường, Hội đồng quản trị có nội dung việc giám sát nhà trường thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, Hội đồng quản trị, quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường;

- Các minh chứng liên quan đến 8 nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 13 của Quyết định số 39/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

 b) Hội đồng trường đối với trường công lập hoạt động theo quy định tại Điều lệ trường trung học; đối với trường tư thục theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tư thục.

Nội hàm của chỉ số:

- Đối với trường công lập, Hội đồng trường hoạt động theo quy định tại khoản 4, Điều 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Điều lệ trường trung học;

- Đối với trường tư thục, Hội đồng quản trị hoạt động theo quy định tại khoản 4, Điều 12 của Quyết định số 39/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1.

- Đối với trường tư thục (một thành viên góp vốn) không có Hội đồng quản trị, thì nhà trường thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Quyết định số 39/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường;

- Quy chế làm việc của Hội đồng trường, Hội đồng quản trị;

- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường, Hội đồng quản trị (sau đây gọi chung là Hội đồng trường);

- Các biên bản cuộc họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng trường;

- Biên bản cuộc họp của Hội đồng trường có nội dung giám sát nhà trường thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường và quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá để cải tiến các hoạt động của Hội đồng trường.

Nội hàm của chỉ số:

Mỗi học kỳ Hội đồng trường tự rà soát, đánh giá các hoạt động.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường;

- Biên bản cuộc họp của Hội đồng trường có nội dung rà soát, đánh giá các hoạt động trong mỗi học kỳ;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

3. Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường có thành phần, nhiệm vụ, hoạt động theo quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định hiện hành khác.

a) Hội đồng thi đua và khen thưởng có nhiệm vụ xét thi đua khen thưởng, có thành phần và hoạt động theo các quy định hiện hành.

Nội hàm của chỉ số:

Hội đồng thi đua và khen thưởng của nhà trường có nhiệm vụ xét thi đua khen thưởng có thành phần và hoạt động theo các quy định hiện hành.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

  - Hồ sơ thi đua của nhà trường;  

  - Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên;

  - Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh;

- Biên bản cuộc họp (hoặc quyết định) của nhà trường có nội dung thành lập Hội đồng thi đua và khen thưởng;

- Biên bản cuộc họp có nội dung hoạt động của Hội đồng thi đua và khen thưởng;

- Các quyết nghị của Hội đồng thi đua và khen thưởng;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung Hội đồng thi đua và khen thưởng có nhiệm vụ xét thi đua khen thưởng, có thành phần và hoạt động theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng);

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

b) Hội đồng kỷ luật học sinh, Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên được thành lập có thành phần, hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và  các quy định hiện hành.

Nội hàm của chỉ số:

Hội đồng kỷ luật học sinh, Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên được thành lập có thành phần, hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và các quy định hiện hành.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

  - Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên;

  - Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh;

- Biên bản cuộc họp (hoặc quyết định) của nhà trường thành lập Hội đồng kỷ luật học sinh;

- Các biên bản cuộc họp có nội dung về hoạt động của Hội đồng kỷ luật học sinh, Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Các quyết nghị của Hội đồng kỷ luật học sinh, Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung Hội đồng kỷ luật học sinh, Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường được thành lập có thành phần, hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và quy định của pháp luật);

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

c) Hằng năm, rà soát, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

Nội hàm của chỉ số:

Hằng năm, nhà trường rà soát, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản cuộc họp của nhà trường có nội dung rà soát, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung rà soát, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và những bài học kinh nghiệm);

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

4. Hội đồng tư vấn khác do hiệu trưởng quyết định thành lập, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của hiệu trưởng.

a) Có quy định rõ ràng về thành phần, nhiệm vụ, thời gian hoạt động của Hội đồng tư vấn.

Nội hàm của chỉ số:

Hiệu trưởng có quy định rõ ràng về thành phần, nhiệm vụ, thời gian hoạt động của Hội đồng tư vấn.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản cuộc họp (hoặc các quyết định) có nội dung thành lập Hội đồng tư vấn;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

b) Có các ý kiến tư vấn cho hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Nội hàm của chỉ số:

Các Hội đồng tư vấn có những ý kiến tham mưu cho hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch hoạt động của các Hội đồng tư vấn;

- Biên bản cuộc họp có nội dung lấy ý kiến các Hội đồng tư vấn;

- Biên bản cuộc họp của nhà trường có nội dung hiệu trưởng đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn);

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá các hoạt động của Hội đồng tư vấn.

Nội hàm của chỉ số:

- Mỗi học kỳ, các Hội đồng tư vấn tự rà soát, đánh giá và rút kinh nghiệm các hoạt động;

- Hiệu trưởng tổ chức rà soát, đánh giá và rút kinh nghiệm các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các Hội đồng tư vấn.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản các cuộc họp của từng Hội đồng tư vấn có nội dung tự rà soát, đánh giá và rút kinh nghiệm các hoạt động;

- Biên bản cuộc họp có nội dung hiệu trưởng đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn.

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

5. Tổ chuyên môn của nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định.

a) Có kế hoạch công tác và hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường trung học.

Nội hàm của chỉ số:

        Hai năm học gần đây, các tổ chuyên môn của nhà trường:

       - Có kế hoạch công tác;

       - Hoàn thành các nhiệm vụ hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỷ luật các thành viên của tổ.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản (hoặc quyết định) các cuộc họp có nội dung hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn;

- Kế hoạch công tác thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác (trong đó có nội dung dạy chuyên đề, tự chọn, dạy ôn thi tốt nghiệp; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ; bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và phụ đạo học yếu kém);

- Biên bản cuộc họp của tổ chuyên môn có nội dung tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ;

- Biên bản cuộc họp của tổ chuyên môn có nội dung đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung hiệu trưởng đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn);

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

b) Sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác.

Nội hàm của chỉ số:

Hai năm học gần đây, các tổ chuyên môn sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Các biên bản sinh hoạt chuyên môn của tổ hoặc nhóm chuyên môn;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung đánh giá sinh hoạt chuyên môn của các tổ chuyên môn);

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Nội hàm của chỉ số:

Hai năm học gần đây, tổ chuyên môn rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao theo từng tháng.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản cuộc họp của tổ chuyên môn có nội dung rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung tổ chuyên môn rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

6. Tổ Văn phòng của nhà trường (tổ Quản lý nội trú đối với trường phổ thông nội trú cấp huyện) hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

a) Có kế hoạch công tác rõ ràng.

Nội hàm của chỉ số:

            Hai năm học gần đây, tổ Văn phòng của nhà trường (tổ Quản lý nội trú đối với trường phổ thông nội trú cấp huyện) có kế hoạch công tác rõ ràng.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch công tác của tổ Văn phòng;

- Kế hoạch công tác của tổ Quản lý nội trú;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          b) Hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

Hai năm học gần đây, tổ Văn phòng, tổ Quản lý nội trú (nếu có) của nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản cuộc họp (hoặc quyết định) có nội dung hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cho tổ Văn phòng, tổ Quản lý nội trú;

- Biên bản cuộc họp có nội dung hiệu trưởng đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của tổ Văn phòng, tổ Quản lý nội trú;

- Biên bản các cuộc họp có nội dung sinh hoạt định kỳ và đột xuất của tổ Văn phòng, tổ Quản lý nội trú;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung đánh giá tổ Văn phòng, tổ Quản lý nội trú hoàn thành các nhiệm vụ được giao);

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Nội hàm của chỉ số:

Hai năm học gần đây, tổ Văn phòng, tổ Quản lý nội trú rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo từng học kỳ.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

  - Biên bản cuộc họp của tổ Văn phòng, tổ Quản lý nội trú có nội dung rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo từng học kỳ;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung tổ Văn phòng, tổ Quản lý nội trú rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo từng học kỳ;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

7. Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy, học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác theo quy định tại Chương trình giáo dục trung học cấp THCS do Bộ GD&ĐT ban hành.

          a) Phổ biến công khai, đầy đủ kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác.

Nội hàm của chỉ số:

Hiệu trưởng phổ biến công khai, đầy đủ:

- Kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học;

- Các hoạt động giáo dục.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản các cuộc họp của nhà trường có nội dung phổ biến công khai:

+ Kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học;

+ Các hoạt động giáo dục.

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung hiệu trưởng phổ biến công khai, đầy đủ kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định);

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          b) Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, sinh hoạt chuyên đề, nội dung giáo dục địa phương và hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp.

Nội hàm của chỉ số:

Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện:

- Kế hoạch giảng dạy và học tập, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, sinh hoạt chuyên đề, nội dung giáo dục địa phương;

-  Kế hoạch hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp.

          Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản các cuộc họp (hoặc các văn bản) có nội dung hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện:

+ Kế hoạch giảng dạy và học tập, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, sinh hoạt chuyên đề, nội dung giáo dục địa phương;

+ Kế hoạch hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp.

  - Sổ dự giờ thăm lớp của hiệu trưởng;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá để cải tiến quản lý hoạt động giáo dục trên lớp, hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp và các hoạt động giáo dục khác.

Nội hàm của chỉ số:

Hiệu trưởng có rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trên lớp và hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp theo từng tháng.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản cuộc họp của nhà trường có nội dung rà soát, đánh giá để cải tiến các các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trên lớp và quản lý hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          8. Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có).

          a) Có kế hoạch quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có).

Nội hàm của chỉ số:

Hai năm học gần đây, hiệu trưởng xây dựng được:

- Kế hoạch hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định (Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-BGD&ĐT và các quy định khác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, hoặc thành phố trục thuộc Trung ương, sở GD&ĐT);

-  Kế hoạch quản lý học sinh nội trú (đối với nhà trường có học sinh nội trú);

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch về hoạt động dạy thêm, học thêm của nhà trường;

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học (trong đó có nội dung hoạt động dạy thêm, học thêm của nhà trường);

- Kế hoạch quản lý học sinh nội trú của nhà trường;

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học (trong đó có nội dung hoạt động quản lý học sinh nội trú của nhà trường);

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          b) Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm quản lý học sinh nội trú (nếu có).

Nội hàm của chỉ số:

Hai năm học gần đây, hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện:

- Hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại Điều 8 - 9 của Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-BGDĐT và các quy định khác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, hoặc thành phố trực thuộc Trung ương;

- Hoạt động quản lý học sinh nội trú (đối với nhà trường có học sinh nội trú).

Ghi chú:

 Công tác quản lý học sinh nội trú của trường phổ thông dân tộc nội trú theo quy định tại Điều 19, Quyết định số 49/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT, ngày 25/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản cuộc họp (hoặc các văn bản) có nội dung hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Sổ theo dõi hoạt động dạy thêm, học thêm của giáo viên, nhân viên, học sinh trong và ngoài nhà trường;

- Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường;

- Biên bản của nhà trường về kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường của giáo viên, cán bộ, nhân viên do nhà trường quản lý;

- Danh sách học sinh tham gia học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường;

- Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường tham gia tổ chức, dạy thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường;

- Các biên bản thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục và của chính quyền các cấp về hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường;

- Biên bản cuộc họp (hoặc các văn bản) có nội dung hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quản lý học sinh nội trú;

- Sổ theo dõi quản lý học sinh nội trú của nhà trường;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có).

Nội hàm của chỉ số:

Hai năm học gần đây, hằng tháng hiệu trưởng rà soát, đánh giá:

- Công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Công tác quản lý học sinh nội trú (nếu có).

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản các cuộc họp có nội dung hiệu trưởng rà soát, đánh giá thực hiện nhiệm vụ:

+ Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo từng tháng;

+ Quản lý học sinh nội trú theo từng tháng;

- Các báo cáo định kỳ, đột xuất của hiệu trưởng về hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú theo yêu cầu của cơ quan quản lý giáo dục;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          9. Nhà trường đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

          a) Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo quy định.

Nội hàm của chỉ số:

Nhà trường đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh theo quy định (Chương 2 của Quyết định số 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT).

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Sổ gọi tên và ghi điểm;

- Sổ chủ nhiệm;

- Học bạ học sinh;

  - Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh;

- Biên bản cuộc họp của nhà trường có nội dung xét duyệt kết quả xếp loại hạnh kiểm, học tập học sinh;

- Biên bản cuộc họp có nội dung giải quyết các khiếu nại của học sinh, cha mẹ học sinh và các đối tượng khác về việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh (nếu có);

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh);

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          b) Công khai kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

Nội hàm của chỉ số:

          Kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh của nhà trường được công khai với:

          - Cá nhân học sinh và toàn thể học sinh trong lớp;

          - Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;

          - Cha mẹ học sinh.

          - Trong các trường hợp đặc biệt như:

          + Học sinh xếp loại học lực cả năm từ trung bình trở lên,hạnh kiểm cả năm học xếp loại yếu thì phải rèn luyện thêm hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè. Nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè được thông báo đến chính quyền, đoàn thể xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nơi học sinh cư trú. Cuối kỳ nghỉ hè, nếu được Uỷ ban nhân dân cấp xã công nhận đã hoàn thành nhiệm vụ thì giáo viên chủ nhiệm đề nghị hiệu trưởng cho xếp loại lại về hạnh kiểm.

+ Học sinh có thành tích xuất sắc, nhà trường thông báo và đề nghị chính quyền, đoàn thể cấp xã (nơi học sinh cư trú) tuyên dương, khen thưởng.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

          - Biên bản cuộc họp giữa giáo viên chủ nhiệm và toàn thể cha mẹ học sinh (trong đó có công khai kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh);

          - Sổ liên lạc;

          - Sổ chủ nhiệm;

          - Các phiếu báo học lực và hạnh kiểm của học sinh;

          - Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          c) Hằng năm, rà soát và đánh giá để cải tiến hoạt động xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

Nội hàm của chỉ số:

Hằng năm, nhà trường rà soát và đánh giá để cải tiến hoạt động xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản cuộc họp có nội dung rà soát và đánh giá hoạt động xếp loại hạnh kiểm của học sinh;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung rà soát và đánh giá hoạt động xếp loại hạnh kiểm của học sinh);

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Nhà trường đánh giá, xếp loại học lực của học sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

          a) Đánh giá, xếp loại học lực của học sinh theo quy định.

Nội hàm của chỉ số:

Nhà trường đánh giá, xếp loại học lực học sinh theo quy định (Chương 3 của Quyết định số 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT và Quyết định số 51/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT, ngày 15/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Quyết định số 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/QĐ-BGDĐT).

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Sổ gọi tên và ghi điểm;

- Học bạ học sinh;

- Biên bản cuộc họp của nhà trường có nội dung xét duyệt kết quả xếp loại hạnh kiểm, học tập học sinh;

- Biên bản cuộc họp có nội dung giải quyết các khiếu nại của học sinh, cha mẹ học sinh và các đối tượng khác về đánh giá, xếp loại học lực học sinh (nếu có);

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung tổng kết đánh giá, xếp loại học lực học sinh);

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          b) Công khai kết quả đánh giá, xếp loại học lực của học sinh.

Nội hàm của chỉ số:

          Kết quả đánh giá, xếp loại học lực của học sinh được nhà trường công khai với:

          - Cá nhân học sinh và toàn thể học sinh trong lớp;

          - Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;

          - Cha mẹ học sinh.

          Ghi chú:

Đối với học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện đạo đức, nhà trường thông báo và đề nghị chính quyền, đoàn thể cấp xã (nơi học sinh cư trú) tuyên dương, khen thưởng.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

          - Biên bản cuộc họp giữa giáo viên chủ nhiệm và toàn thể cha mẹ học sinh (trong đó có công khai kết quả đánh giá, xếp loại học lực của học sinh);

          - Sổ liên lạc;

          - Sổ chủ nhiệm;

          - Các phiếu báo học lực và hạnh kiểm của học sinh;

          - Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          c) Mỗi học kỳ, rà soát và đánh giá hoạt động xếp loại học lực của học sinh.

Nội hàm của chỉ số:

Mỗi học kỳ, nhà trường rà soát và đánh giá hoạt động xếp loại học lực của học sinh.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản cuộc họp của nhà trường có nội dung rà soát và đánh giá hoạt động xếp loại học lực của học sinh;

- Báo cáo sơ kết học kỳ hoặc báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung rà soát và đánh giá hoạt động xếp loại học lực của học sinh);

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          11. Nhà trường có kế hoạch và triển khai hiệu quả công tác bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên.

          a) Có kế hoạch từng năm và dài hạn việc bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Nội hàm của chỉ số:

Nhà trường có kế hoạch từng năm và dài hạn việc bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên;

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học (trong đó có nội dung bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên);

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

           b) Phấn đấu đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 để 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và có ít nhất 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% giáo viên của nhà trường, 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% tổ trưởng tổ chuyên môn có trình độ từ đại học trở lên.

Nội hàm của chỉ số:

          Nhà trường có kế hoạch cụ thể về việc phấn đấu đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 để  1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và có ít nhất 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% giáo viên của nhà trường, 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% tổ trưởng tổ chuyên môn có trình độ từ đại học trở lên.

          Ghi chú:

Nếu hiện tại trường nào chưa đạt các yêu cầu của chỉ số, thì không đánh giá. Tuy nhiên, trong báo cáo tự đánh giá cần nêu rõ kế hoạch phấn đấu của nhà trường.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên;

- Bản tổng hợp về trình độ, chuyên ngành, nơi đào tạo, đạt chuẩn, trên chuẩn,…của giáo viên nhà trường;

- Bản danh sách các cán bộ, giáo viên cử đi học chuẩn hoá và sau đại học từ hai năm học gần đây và trong tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm tới;

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          c) Hằng năm, rà soát, đánh giá để cải tiến công tác bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Nội hàm của chỉ số:

Hằng năm nhà trường rà soát, đánh giá để cải tiến công tác bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản cuộc họp của nhà trường có nội dung rà soát và đánh giá các biện pháp thực hiện bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên;

- Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung rà soát và đánh giá các biện pháp thực hiện bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên);

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          12. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường theo quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định khác.

          a) Có kế hoạch cụ thể về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường.

Nội hàm của chỉ số:

Hai năm học gần đây, nhà trường có kế hoạch cụ thể về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Kế hoạch thực hiện năm học (trong đó có nội dung đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường);

- Kế hoạch về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường (đủ các nội dung theo quy định tại Chương 2, Quyết định số  46/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QĐ-BGDĐT ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân);

- Các thông tin và minh chứng khác (nếu có).

          b) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường được đảm bảo.

Nội hàm của chỉ số:

Hai năm học gần đây, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường được đảm bảo.

Gợi ý các thông tin và minh chứng cần thu thập:

- Biên bản cuộc họp có nội dung (hoặc quyết định) thành lập bộ phận đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường;

- Nội quy bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học;

- Hồ sơ kiểm tra, xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường;

- Nhật ký trực của tổ trực học sinh (hoặc đội cờ đỏ);

- Nhật ký trực của bộ phận bảo vệ;

- Các quyết định của cấp có thẩm quyền (bằng khen, giấy khen,...) trao tặng  nhà trường có thành tích xuất sắc trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;

- Biên bản các cuộc họp của nhà trường có nội dung:

+ Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản của Bộ GD&ĐT, của liên Bộ, liên ngành và của địa phương về công tác bảo đảm  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến cán bộ, giáo viên và học sinh;

+ Giáo dục, định hướng về tư tưởng, chính trị nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, nhà giáo và người học về âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phương thức, thủ đoạn của tội phạm.

- Biên bản các cuộc họp có nội dung:

+ Kiểm tra, giám sát cán bộ, nhà giáo và người học thực hiện bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;

+ Thực hiện tuần tra, kiểm soát phương tiện, người và tài sản ra, vào trường học để phát hiện và phối hợp ngăn chặn các hiện tượng gây mất trật tự xã hội trong trường học, xâm phạm tài sản công, tài sản của cán bộ, nhà giáo và người học;

+ Thực hiện các quy định hiện hành về phòng, chống cháy, nổ, thiên tai, phòng, chống tai nạn thương tích, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động;

+ Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật có liên quan đến cán bộ, nhà giáo và người học theo quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với địa phương, các tổ chức đoàn t