Cập nhật : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Lượt xem : 87

Công văn số 3151/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Công văn số 3151/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.
Số/Ký hiệu: 3151/GDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
Ngày có hiệu lực: 1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
Người ký: Phó Giám Đốc
Cơ quan ban hành: Sở GDĐT
Trích yếu:
Nội dung:

           ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 3151/GDĐT-KTKĐCLGD   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

V/v quy định tiêu chuẩn đánh giá,

chấm điểm công tác Khảo thí và

Kiểm định chất lượng giáo dục.

        

Kính gửi:

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;

- Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Hiệu trưởng trường mầm non trực thuộc Sở.

 

Căn cứ quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá, chấm điểm đối với công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục như sau:

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

1.1. Công tác khảo thí (5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm)

Có kế hoạch triển khai thực hiện công tác khảo thí đảm bảo tính thực tiễn và khả thi, đáp ứng yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).

Thực hiện đầy đủ các hoạt động về công tác khảo thí theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).

Hoàn thành đầy đủ các yêu cầu trong kỳ thi, đảm bảo an toàn, đúng quy chế (5 điểm).

Tổ chức rút kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ khảo thí tại đơn vị (5 điểm).

Có kế hoạch và thực hiện tốt công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp (15 điểm).

Chỉ đạo quản lý văn bằng, chứng chỉ đúng quy định hiện hành (5 điểm).

Thực hiện báo cáo về công tác khảo thí đảm bảo đầy đủ, chính xác, đúng biểu mẫu và thời gian quy định (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm).

1.2. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục (5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm)

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý (5 điểm).

Đảm bảo chỉ tiêu tự đánh giá và đánh giá ngoài đối với các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý từng bậc học, cấp học theo quy định (15 điểm, trừ 5 điểm đối với mỗi bậc học, cấp học không đảm bảo chỉ tiêu).

Giám sát, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. (5 điểm).

Công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục trên trang web của Phòng Giáo dục và Đào tạo và trang web của chính đơn vị được kiểm định theo đúng qui định của Sở Giáo dục và  Đào tạo (5 điểm).

Tổ chức sơ kết, tổng kết, sinh hoạt chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ cho các đơn vị, cán bộ thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại địa phương. (5 điểm)

Tham dự hội thảo, tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (5 điểm).

Cử nhân sự tham gia các đoàn đánh giá ngoài theo điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).

Thực hiện báo cáo về công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại địa phương đảm bảo đầy đủ, chính xác, đúng biểu mẫu và thời gian quy định (5 điểm).

2. Đối với các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên.

2.1. Công tác khảo thí (5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm)

Thực hiện đầy đủ các hoạt động về công tác khảo thí theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).

Hoàn thành đầy đủ các yêu cầu trong kỳ thi, đảm bảo an toàn, đúng quy chế (5 điểm).

Tổ chức rút kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ khảo thí tại đơn vị (5 điểm).

Có kế hoạch và thực hiện tốt công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp (15 điểm).

Quản lý văn bằng, chứng chỉ đúng theo quy định hiện hành (5 điểm).

Thực hiện báo cáo về công tác khảo thí đảm bảo đầy đủ, chính xác, đúng biểu mẫu và thời gian quy định (15 điểm).

2.2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục (5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm)

Thực hiện công tác tự đánh giá theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo và theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm).

Đơn vị đã được đánh giá ngoài trong thời điểm 5 năm gần đây (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm).

Thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá, theo các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài; củng cố và phát huy kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục (5 điểm).

Công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục trên trang web của đơn vị theo quy định của Sở Giáo dục và  Đào tạo (5 điểm).

Lưu hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục tại đơn vị đầy đủ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).

Tham dự hội thảo, tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (5 điểm).

Tham gia các đoàn đánh giá ngoài theo điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).

Thực hiện báo cáo về công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại đơn vị đảm bảo đầy đủ, chính xác, đúng biểu mẫu và thời gian quy định (5 điểm).

3. Đối với trường mầm non trực thuộc Sở

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm)

Thực hiện công tác tự đánh giá theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo và theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm).

Thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá, theo các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài; củng cố và phát huy kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm).

Đơn vị đã được đánh giá ngoài trong thời điểm 5 năm gần đây (15 điểm).

Công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục trên trang web của đơn vị theo quy định (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm).

Lưu hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục tại đơn vị đầy đủ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).

Tham dự hội thảo, tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm).

Tham gia các đoàn đánh giá ngoài theo điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm).

Thực hiện báo cáo về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đảm bảo đầy đủ, chính xác, đúng biểu mẫu và thời gian quy định (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá điểm).

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường mầm non trực thuộc Sở tự đánh giá, chấm điểm theo hướng dẫn trên và gửi kết quả theo mẫu chấm điểm công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đính kèm công văn này về Phòng Khảo thíKiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 5 hàng năm./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, KTKĐCLGD.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Đạt

 

 

 


File đính kèm:  Tệp đính kèm: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.Phulucchamdiemthiduahangnam2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.xls

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM