Ngay từ tuổi còn thơ, cha mẹ dạy trẻ biết nghĩ đến người khác

Biết vui với người vui, buồn với người buồn