GIÁO ÁN BÉ VUI HỌC CHỮ

 

I. Mục đích yêu cầu:

-  Trẻ đọc được 1 số từ gần gũi và nhận biết 1 số từ có vần cuối giống nhau

II. Chuẩn bị:

- Trò chơi trên Powerpoint.

- Thẻ hình, thẻ từ liên quan đến bài đồng dao “Úp lá khoai”.

- Thẻ từ cắt rời.

III. Tiến hành:

 • Họat động 1: Trò chơi “Tìm từ đúng với hình”

  - Cô cho trẻ xem hình, đọc từ. Yêu cầu trẻ về nhóm tìm từ ráp cho đúng với hình.

 • Họat động 2:  Trò chơi “Tìm vần giống nhau”

  - Đố bé hình và từ bé vừa chơi có liên quan đến bài đồng dao nào?

  - Cô cho trẻ đọc lại bài đồng dao.

  - Trẻ đi tìm từ trong bài đồng dao và điền khuyết vào chỗ trống. Cho bé phát hiện ra các từ vừa điền khuyết có vần cuối giống nhau, gạch dưới các vần cuối bằng bút màu.

 • Họat động 3: Trò chơi: “Tìm bạn ráp từ có vần giống nhau”

   - Mỗi trẻ chọn một thẻ từ, nghe nhạc vận động, dứt nhạc trẻ tìm bạn có vần cuối giống nhau ráp thành từ có nghĩa.

* Kết thúc.