Lễ kết nạp đảng đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng đảng viên mới 8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tìm hiểu 50 năm thực hiện

Tìm hiểu 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm thực hiện "Di chúc" và 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm bài báo "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kết nạp đảng viên mới kết hợp tham quan về nguồn
“chiến khu d – văn miếu trấn biên”

Kết nạp đảng viên mới kết hợp tham quan về nguồn “chiến khu d – văn miếu trấn biên”16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Sinh hoạt kỷ niệm 8/3/2018

Sinh hoạt kỷ niệm 8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1825/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công trình thanh niên

Công trình thanh niên " ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy"23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đại hội chi bộ trường mầm non 12 nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội chi bộ trường mầm non 12 nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Lễ kết nạp đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng viên mới1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
Ngày 18 tháng 6 năm 2016

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN Ngày 18 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Chi bộ mầm non 12 kết nạp đảng viên mới

Chi bộ mầm non 12 kết nạp đảng viên mới31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Kết nạp đảng viên mới trương thị huyền chi

Kết nạp đảng viên mới trương thị huyền chi31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Kết nạp đảng viên mới bùi thị thủy tiên

Kết nạp đảng viên mới bùi thị thủy tiên31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Đại hội chi bộ 2015 - 2017

Đại hội chi bộ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1731/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15