Công văn số 25tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/ubnd-cchc14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

VĂN BẢN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QĐ SỐ 45/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/QĐ-TTg QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỌP TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Quy chế chuyên môn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công khai dự toán thu - chi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 bổ sung lần 317/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non 14 16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường mầm non 14 16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá188/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Quy chế công khai quy trình tiếp nhận và trả hồ sơ 2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng của trường Mầm non 14 2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước quý 31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Quy chế làm việc của ban chủ nhiệm xây dựng đơn vị văn hóa năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Quy chế hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trường mầm non 14 1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Quy chế hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trường mầm non 14 1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Quy chế phối hợp hoạt động giữa ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18