Đội ngũ Giáo viên Trường Mầm non 24B tổng vệ sinh lớp học để phòng chống dịch bệnh Corona.