THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường Mầm Non 2/9 Tuyển dụng viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG MẦM NON 2/9 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TB-MN2/9

Hóc Môn, ngày 13 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

 

Căn cứ theo kế hoạch số 831/KH-UBND ngày 22 tháng  tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Ủy Ban Nhân Dân huyện Hóc Môn về tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường Mầm non 2/9 thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 như sau:

1. Chức danh giáo viên

- Giáo viên mầm non hạng IV

- Số lượng: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 giáo viên

2. Yêu cầu chung:

- Có trình độ chuyên môn từ Trung cấp sư phạm trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

 

***Mọi chi tiết xem File bảng Kế hoạch (Đính kèm) hoặc liên hệ Ban Giám hiệu để được hướng dẫn thêm.

Phó Hiệu Trưởng

  

 

 

Trần Thị Thuận

Tải file đính kèm: ke_hoach_tuyen_dung_vien_chuc_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1332tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)