GIỜ HỌC TẠO HÌNH LỚP CHỒI 2

GIÁO VIÊN: CÔ DƯƠNG TUYẾT