THƠ LÀM NGHỀ NHƯ BỐ Bố Tuấn lái tàu
   Bố Hùng đốt lửa
    Từng nghe bố kể
     Qua lắm vùng quê
      Hùng, Tuấn rất mê
     Làm nghề như bố
      Bao nhiêu ngế nhỏ
     Buộc níu vào nhau
  Cu Tuấn làm tàu
      Hùng làm người lái
  Thổi kèn lá chuối
Cho tàu rời ga
      Chạy khắp lòng nhà
          Tàu kêu: Thích! Thích!

                  Thu Quỳnh sưu tầm