Trường MN4A tham gia Hội diễn văn nghệ với tiết mục múa "Đề thơ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Hồng Châu