Mầm non 5 - Giờ học kỹ năng Giáo dục giới tính cho trẻ Mầm non do nhóm giáo viên Truyền thông - Tư vấn và Đào tạo Ý tưởng Việt tổ chức

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG GIỜ HỌC KỸ NĂNG SỐNG 

            Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non