MN5 NHẬN BIẾT TẬP NÓI TRÁI ĐU DỦ - TRÁI LÊ - LỚP CT2

LỚP CT2 : cÔ TRẦN BẢO NGỌC HƯỚNG DẪN BÉ NHẬN BIẾT TRÁI ĐU DỦ - TRÁI LÊ