SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Ngày có hiệu lực: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON
THUỘC TÍNH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu: Số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
Ngày có hiệu lực: 14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:
Sửa đổi, bổ sung (mới nhất ngày 14/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15) một số điều của Điều lệ trường mầm non

Về thực hiện Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân quận, huyện;

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

- Hiệu trưởng trường mầm non công lập trực thuộc Sở.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 6858/VP-VX ngày 24 tháng 7

năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực

hiện Điều lệ trường mầm non, trong đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Hứa Ngọc

Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: "Giao Sở Giáo dục và Đào tạo

hướng dẫn các đơn vị và địa phương thực hiện Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TT-BGDĐT ngày

Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu

trưởng trường mầm non công lập trực thuộc Sở nghiên cứu thực hiện đúng các quy định

tại Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo

Quyết định số 14/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BGDĐT ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo".

 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin gửi văn bản đến Sở Giáo dục

và Đào tạo (Phòng Giáo dục Mầm non) để cùng trao đổi trình Ủy ban nhân dân Thành

phố xem xét, giải quyết./.

File đính kèm