Từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5

Hội ý BGH.

 

Giám khảo chấm sáng kiến các cấp gửi kết quả về PGD theo cấp học:

+ Mầm non: Cô Văn Thanh Thảo;

+ Tiểu học: Thầy Nguyễn Tất Bình;

+ Trung học cơ sở và đơn vị trực thuộc: Cô Lê Thị Ngọc Chi.

 

THỨ BA

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5

 

 

Đoàn phúc tra tiếp tục làm việc tại các trường MN, TH.

THỨ TƯ

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5

Đoàn phúc tra tiếp tục làm việc tại các trường MN, TH.

 

THỨ NĂM

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5

 

Các trường MN (CL-NCL) Nhóm lớp ĐLTT gửi báo cáo “Kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ mùa phòng, chống dịch COVID-19" về mail thanhthao17tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá977@gmail.com

THỨ SÁU

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5

 

 

THỨ BẢY

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5

 

 

CHỦ NHẬT

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5

 

 

 

Tác giả: Trường Mầm non 9