VÌ CHÚNG TA LÀ MỘT ĐÔI - Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo