1
Trang chủ
Chọn phòng ban 
CBQL
HIỆU TRƯỞNG TRẦN THỊ THU NGUYỆT
Ngày sinh tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/1965
Dân tộc Kinh
Trình độ 12/12
Điện thoại cơ quan (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28)37433956
Email liên lạc ctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đábtd.q2.tphcm@moet.edu.vn
PHÓ HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN THỊ ÚT
Ngày sinh 21/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/1968
Dân tộc Kinh
Quê quán TPHCM
Trình độ 12/12
Điện thoại cơ quan tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá837433956
Email liên lạc ctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đábtd.q2.tphcm@moet.edu.vn
PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRẦN THỊ PHƯƠNG NGA
Ngày sinh tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/1967
Dân tộc Kinh
Quê quán Thái Bình
Trình độ 12/12
Điện thoại cơ quan tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2837433956
Email liên lạc ctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đábtd.q2.tphcm.@moet.edu.vn