• Các bạn đang hào hứng tham gia cùng với cô
  • các bạn tham gia phát biểu ý kiến với cô giáo
  • Các bạn cùng cô
  • Cùng nhau làm bài tập củng cố

Xem toàn màn hình


Tập ảnh : Ảnh khai Giảng

Tập ảnh : chi doan mn hoa hong