Thông báo kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên thành phố do dịch bệnh Covid-19