Đề tài: Số lượng 4 - Lứa tuổi: 4-5 tuổi - GV: Trần Thị Thúy