Kế hoạch tuyển dụng viên chức của trường Mầm Non Phường 14 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Lần 1)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Lần 1)

        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 14                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 69/KH-MNP14                                                                                                       Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, ngày 17 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

 

                                                                                          KẾ HOẠCH

                           Tuyển dụng viên chức công tác tại Trường Mầm non Phường 14 Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Căn cứ Nghị định số 29/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP ngày 12 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 41/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ Thông tư số 14/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ về quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; Quyết định số 43/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Ủy ban nhân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản;

Căn cứ Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 24 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (viết tắt là Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT);

Căn cứ Thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (viết tắt là Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BTTTT);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Căn cứ Thông tư số 14/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BNV ngày 31 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư;

Căn cứ Thông tư số 228/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ công văn số 6598/UBND-NV ngày 14 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Ủy ban nhân dân Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá về giao quyền tuyển dụng viên chức và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng đợt 1 cho các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá;

Căn cứ Kế hoạch số 518/GDĐT ngày 17 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Trường Mầm non Phường 14 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức để bổ sung nhân sự cho năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá như sau:

     I. Thực trạng tình hình đội ngũ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

        1. Về nhân sự.

                    - Tổng số lượng người làm việc được giao năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19: 39 người (quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 về việc giao biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

                    - Tổng số người làm việc hiện có: 34 người, cụ thể:

                      + Cán bộ quản lý: 3

                      + Giáo viên: 21

                      + Nhân viên: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 kế toán, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 y tế, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 bảo vệ, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 nấu ăn, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 phục vụ) (Chỉ có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 nhân viên kế toán là viên chức, còn lại là hợp đồng 68, hợp đồng quận và hợp đồng trường).

        2. Về quy mô trường lớp năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

    - Hạng trường: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 - Tổng số lớp: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Số nhóm trẻ: 2; Số lớp mẫu giáo: 8)

                    - Tổng số học sinh: 34tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ( Nhóm trẻ: 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; Mẫu giáo: 28tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

                3. Tổng số người nghỉ hưu, nghỉ việc năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

    II. Nhu cầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

                Để bổ sung nhu cầu giáo viên, nhân viên của đơn vị, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, trường Mầm non Phường 14 cần tuyển dụng chức danh sau:

                - Giáo viên: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 người.

                - Nhân viên văn thư: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 người.

                - Nhân viên nấu ăn: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 người

            III. Nguyên tắc.

                 1. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Nghị định số 29/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP, Nghị định 161/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/NĐ-CP và Thông tư số 16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BNV.

2. Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được xét duyệt.

3. Tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh. 4. Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ năng lực theo yên cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

5. Người đăng ký tham gia tuyển dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Ứng viên không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

6. Người đăng ký tham gia tuyển dụng chỉ được đăng ký dự tuyển vào tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt xét tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng. Hồ sơ dự tuyển không hoàn trả lại.

7. Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

8. Không thực hiện bảo lưu kết quả cho kỳ tuyển dụng lần sau.

   IV. Trường hợp đăng ký dự tuyển, điều kiện đăng ký dự tuyển và đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức.

1. Trường hợp được đăng ký dự tuyển viên chức.

     Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển dụng viên chức:

     a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

     b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật lao động hiện hành;

     c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

     d) Có lý lịch rõ ràng;

     đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí, việc làm dự tuyển;

     e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức.

     2.1. Người dự tuyển vị trí Giáo viên mầm non.

            - Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

    - Có trình độ Ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT;

    - Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BTTTT.

     2.2. Người dự tuyển các vị trí việc làm nhân viên. Phải đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp nhân viên đăng ký dự tuyển, cụ thể:

    a) Đối với vị trí văn thư.

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương:

  • Bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT đối với bằng tốt nghiệp Trung cấp và Cao đẳng.

  • Bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT đối với bằng tốt nghiệp Đại học.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BTTTT.

    b) Đối với vị trí nấu ăn. Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về nấu ăn.

    Lưu ý: người dự tuyển xem nội dung cụ thể tại Phụ lục 4 kèm theo kế hoạch này: về quy đổi trình độ ngoại ngữ, tin học và về danh sách các đơn vị được cho phép cấp chứng chỉ.

3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức.

    a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

    b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động.

    c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

   IV. Trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức.

Những người sau đây không được đăng ký tuyển dụng viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

   V. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức.

Căn cứ vào Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 161/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 29/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP; Căn cứ theo công văn số 4913/SNV-CCVC ngày 25 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Sở Nội vụ về việc hợp đồng lao động và xét tuyển đặc cách ở đơn vị sự nghiệp công lập; Các đơn vị sẽ xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với các đối tượng, chỉ tiêu và quy trình cụ thể như sau:

    1. Đối tượng.

a) Các trường hợp có ít nhất tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

    - Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

    - Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

    - Cán bộ, công chức cấp xã;

    - Người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% vốn điều lệ.

b) Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các nghề truyền thống.

c) Trường hợp đã là viên chức sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% vốn điều lệ.

   2. Chỉ tiêu xem xét tiếp nhận vào viên chức. Xem xét tiếp nhận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá % trên tổng số các trường hợp đăng ký là trường hợp đặc biệt để công nhận vào viên chức trong tuyển dụng viên chức.

   3. Quy trình xem xét tiếp nhận vào viên chức. Thực hiện theo hình thức tuyển dụng viên chức tại Mục 6 kế hoạch này.

   VI. Hình thức tuyển dụng.

         Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển qua 2 vòng:

 - Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

 - Vòng 2: Thực hành để kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy của người dự tuyển (giáo viên) hoặc nghiệp vụ công tác (nhân viên); thời gian 45 phút.

  VII. Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Hội đồng tuyển dụng viên chức được thành lập và làm việc căn cứ Khoản 1, Điều 6, Mục 1, Chương II Nghị định số 29/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 161/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 29/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP.

  VIII. Hồ sơ dự tuyển.

 Người dự tuyển chuẩn bị tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 bộ hồ sơ, cụ thể:

1. Bộ hồ sơ thứ nhất: người dự tuyển nộp tại đơn vị đăng ký dự tuyển tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bộ hồ sơ sắp xếp theo thứ tự các thành phần gồm:

   1. Phiếu đăng ký dự tuyển: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản;

   2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã-phường thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản;

   3. Bản sao không công chứng của Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản;

   4. Bản sao không công chứng của các văn bằng chuyên môn bảng điểm kết quả học tập toàn khóa, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Ngoại ngữ: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản; Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

   5. Bản sao không công chứng của các minh chứng chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);    6. Bản sao không công chứng của các minh chứng chứng minh trường hợp đặc biệt (nếu có) như: Bản tổng hợp quá trình tham gia bảo hiểm xã hội đến thời điểm dự tuyển, các quyết định và hợp đồng liên quan (đối với đối tượng a); các bằng khen hoặc các loại giấy chứng nhận có giá trị pháp lý (đối với đối tượng b); các quyết định liên quan (đối với đối tượng c). 2. Bộ hồ sơ thứ hai: người dự tuyển nộp tại đơn vị sau khi nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển. Bộ hồ sơ sắp xếp theo thứ tự các thành phần gồm:

   1. Bản chính thông báo công nhận kết quả trúng tuyển: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản;

   2. Bản sao Phiếu đăng ký dự tuyển: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản;

   3. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã-phường thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản;

   4. Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân và sổ hộ khẩu thường trú được công chứng của cơ quan có thẩm quyền: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản;

   5. Bản sao của các văn bằng chuyên môn, bảng điểm kết quả học tập toàn khóa. Chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Ngoại ngữ được công chứng của cơ quan có thẩm quyền: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản; Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

   6. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BYT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

   7. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

   8. Bản sao công chứng các minh chứng thuộc trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

Đối với người trúng tuyển có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH trong các đơn vị trường công lập, dân lập, tư thục từ đủ 12 tháng trở lên thì bổ sung thành phần hồ sơ nộp để đơn vị tiếp nhận thực hiện hồ sơ đề nghị xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp diện miễn thực hiện tập sự, gồm:

a) Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động được công chứng của cơ quan có thẩm quyền: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản;

b) Sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rơi in rõ quá trình đóng BHXH có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội;

c) Bản sao không công chứng Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc kèm bản chính để đối chiếu.

* Lưu ý: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc đơn vị tiếp nhận phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, bị hủy kết quả trúng tuyển và không được đăng ký tuyển dụng trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

   IX. Quy trình, thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng viên chức.

Ứng viên phải theo dõi, thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đăng ký và tham dự xét tuyển, cụ thể như sau:

Bước 1: Ứng viên nộp bộ hồ sơ thứ 1 tại trường Mầm non Phường 14 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (7A/43/49, Thành Thái, Phường 14, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá), liên hệ bộ phận Văn phòng (số điện thoại 38638484) trong giờ hành chính bắt đầu từ thứ Hai ngày 17/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến hết thứ Tư ngày 17/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và khi đến đăng ký, ứng viên nhớ mang theo giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước) của ứng viên.

Bước 2: Người dự tuyển tham dự xét tuyển vòng 1

- Thời gian: dự kiến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 ngày, từ ngày 19/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến ngày 21/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

- Địa điểm: Tại trường Mầm non Phường 14 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (7A/43/49, Thành Thái, Phường 14, Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). Người dự tuyển đem theo Bảng chính của hồ sơ để đối chiếu, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn.

Bước 3: Hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2

- Thời gian: dự kiến thứ Năm ngày 25/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

- Nơi đăng thông báo: niêm yết công khai tại Bản tin của trường Mầm non Phường 14 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; đăng trên trang thông tin điện tử của đơn vị; gửi tin nhắn thông báo triệu tập tham dự vòng 2 đến người dự tuyển theo số điện thoại người dự tuyển cung cấp.

Bước 4: Người dự tuyển đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2

- Thời gian: dự kiến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 ngày, từ ngày 25/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến ngày 28/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

- Địa điểm: Tại trường Mầm non Phường 14 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

- Người dự tuyển đem theo bảng chính Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước, bút và các tài liệu cần thiết để tham dự xét tuyển vòng 2 kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy của người dự tuyển (giáo viên) hoặc nghiệp vụ công tác (nhân viên).

Bước 5: Hội đồng tuyển dụng niêm yết và thông báo kết quả xét tuyển viên chức

- Thời gian: dự kiến 8 giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, gửi tin nhắn thông báo kết quả xét tuyển viên chức theo số điện thoại người dự tuyển cung cấp.

- Người trúng tuyển đem theo Bộ hồ sơ thứ 2 để nộp cho trường Mầm non Phường 14 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và nhận nhiệm sở lúc 8 giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

- Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị công nhận kết quả tuyển dụng, bộ hồ sơ thứ hai lên Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

* Lưu ý:

  - Yêu cầu ứng viên đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi để biết thông tin về tuyển dụng tại địa chỉ Cổng thông tin điện tử của trường mnphuong14q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.com hoặc Thông báo trước cổng trường Mầm non Phường 14 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - Ứng viên đã trúng tuyển phải đi trình diện nhận nhiệm sở nếu không trình diện sẽ không được tuyển dụng ở các đợt tuyển dụng sau.

   X. Lệ phí xét tuyển.

  Thực hiện theo Thông tư 228/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

 

 

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức của trường Mầm non Phường 14 Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Căn cứ tình hình thực tế, trường Mầm non Phường 14 có thể sẽ có những điều chỉnh bằng văn bản để phù hợp với tình hình công tác tuyển dụng và đúng các văn bản quy phạm hiện hành./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD và ĐT Q.1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá;                                                                                                                            (Đã ký) 

- Lưu: VT, HT. 

 

 

                                                                                                                                                       Phan Thị Phương Anh

 

 

 

 

                                                                                            Phụ lục 4

                                                          LƯU Ý VỀ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC

                             (Kèm theo tờ trình số 453/GDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

 

1. Đối với trình độ Ngoại ngữ:

- Căn cứ Quyết định số 177/QĐ TCCB ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C;

- Căn cứ Quyết định số 66/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định chương trình Giáo dục thường xuyên về Tiếng Anh thực hành;

- Căn cứ theo quy định của Cambridge từ tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11;

- Căn cứ Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 24 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Căn cứ công văn số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá89/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phúc đáp CV số 4453/BNV-CCVC; Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thực hiện như sau:

 

Khung NLNN bậc VN (TT tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT)

Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ tương đương (Tiếng Anh)

CC Tiếng Anh theo QĐ 177

CC Tiếng Anh theo QĐ 66

IELTS

GE

BEC

BULATS

TOEFL

TOEIC

PBT

CBT

iBT

Bậc 1

Trình độ A

A1

 

 

 

 

 

 

 

12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bậc 2

Trình độ B

A2

 

Preliminary

KET

 

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 

4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

225

Bậc 3

Trình độ C

B1

4 - 4.5

Preliminary

PET

Business Preliminary

4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

45tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

133

45

45tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bậc 4

 

B2

5 - 6

FCE

Business Vantage

6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

173

61

6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bậc 5

 

C1

6.6 – 7.5

CAE

Business Higher

75

 

 

9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

85tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bậc 6

 

C2

8 - 9

CPE

 

9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 

 

 

 

Khung NLNN6 bậc

Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ tương đương (Ngoại ngữ khác)

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

Tiếng Hàn

Bậc 1

TEU

DELF A1

A1

HSK cấp 1

JLPT N1

Topik I-L1

Bậc 2

TBU

DELF A2

A2

HSK cấp 2

JLPT N2

Topik I-L2

Bậc 3

TRKI I

DELF B1

B1 ZD

HSK cấp 3

JLPT N3

Topik II-L3

Bậc 4

TRKI II

DELF B2

B2 test DaF level 4

HSK cấp 4

JLPT N4

Topik II-L4

Bậc 5

TRKI III

DELF C1

 

HSK cấp 5

JLPT N5

Topik II-L5

Bậc 6

TRKI IV

DELF C2

 

HSK cấp 6

JLPT N6

Topik II-L6

 

Riêng các Chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, căn cứ công văn số 538/QLCL-QLVBCC ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (viết tắt là công văn số 538/QLCL-QLVBCC), tính đến ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 chỉ công nhận Chứng chỉ được cấp từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 đơn vị sau:

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

1

Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

2

Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

3

Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế

4

Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

5

Trường Đại học sư phạm Hà Nội

6

Trường Đại học Hà Nội

7

Đại học Thái Nguyên

8

Trường Đại học Cần Thơ

 

2 . Đối với chứng chỉ Tin học:

- Căn cứ công văn số 2819/BTTTT-CNTT ngày 31 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Bộ thông tin và truyền thông về việc công nhận bài thi tin học văn phòng quốc tế phù hợp yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT công nhận “bài thi IC3 đáp ứng yêu cầu của chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản”.

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin quy định: “các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ”; căn cứ công văn số 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá78/BGDĐT-GDTX ngày 13 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch số 17/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định : “Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ dừng việc cấp phôi chứng chỉ tin học ứng dụng A ,B ,C từ ngày 15 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16”. Vậy chứng chỉ tin học A, B, C được cấp trước ngày 15 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 thì được công nhận là tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản .

- Căn cứ công văn số 538/QLCL-QLVBCC tính đến ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 chỉ công nhận chứng chỉ Ứng dụng CNTT được cấp từ 176 đơn vị sau:

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

1.

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

2.

Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

3.

Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội

4.

Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

5.

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

6.

Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

7.

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên

8.

Trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông - Đại học Thái Nguyên

9.

Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

11.

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

12.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

13.

Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng

14.

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

15.

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

16.

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

17.

Trường Đại học Trà Vinh

18.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

19.

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

21.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

22.

Trường Đại học Công nghệ Quản lý Hữu nghị

23.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

24.

Viện Đại học Mở Hà Nội

25.

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

26.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

27.

Trường Đại học Cần Thơ

28.

Trường Đại học Vinh

29.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

31.

Trường Đại học Hòa Bình

32.

Trường Đại học Lạc Hồng

33.

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

34.

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

35.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

36.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

37.

Trường Đại học Tiền Giang

38.

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

39.

Trường Đại học Tây Bắc

4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Trường Đại học Nội vụ

41.

Trường Đại học Tây Nguyên

42.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

43.

Trường Đại học Nha Trang

44.

Học viện An ninh nhân dân

45.

Học viện Cảnh sát nhân dân

46.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

47.

Trường Đại học An Giang

48.

Trường Đại học Thủ Dầu Một

49.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

51.

Trường Đại học Thái Bình

52.

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

53.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

54.

Trường Đại học Nam Cần Thơ

55.

Trường Đại học Hoa Lư

56.

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

57.

Trường Đại học Hùng Vương

58.

Trường Đại học Phan Thiết

59.

Trường Đại học Trưng Vương

6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Trường Đại học Hà Tĩnh

61.

Trường Đại học Thành Đông

62.

Trường Đại học Tài chính Marketing

63.

Trường Đại học Thái Bình Dương

64.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

65.

Trường Đại học Sài Gòn

66.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

67.

Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông)

68.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

69.

Trường Đại học Bạc Liêu

7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Trường Đại học Lâm nghiệp (Phân hiệu Đồng Nai)

71.

Trường Đại học Đông Đô

72.

Trường Đại học Kiên Giang

73.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

74.

Trường Đại học An ninh nhân dân

75.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

76.

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

77.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

78.

Trường Đại học Thủy lợi

79.

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

81.

Trường Đại học Duy Tân

82.

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

83.

Trường Đại học Tân Trào

84.

Trường Đại học Buôn Ma Thuột

85.

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

86.

Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh

87.

Trường Đại học Phú Yên

88.

Trường Đại học Tây Đô

89.

Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Trường Đại học Quy Nhơn

91.

Trường Đại học Trần Đại Nghĩa

92.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

93.

Học viện Quản lý Giáo dục

94.

Trường Đại học Thông tin liên lạc

95.

Trường Đại học Nông lâm Huế

96.

Trường Đại học Lao động xã hội (cơ sở 2)

97.

Trường Đại học Cửu Long

98.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

99.

Trường Đại học Đại Nam

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1.

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2.

Trường Đại học Đồng Nai

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3.

Trường Đại học Thương mại

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5.

Trường Đại học Công nghiệp Vinh

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6.

Trường Đại học Công đoàn

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.

Trường Đại học Khánh Hòa

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.

Học viện Ngân hàng

11tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Trường Đại học Lâm nghiệp

111.

Trường Đại học Hạ Long

112.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

1 13.

Trường Đại học Đồng Tháp

1 14.

Học viện Tài chính

1 15.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

116.

Trường Đại học Đà Lạt

117.

Học viện Kĩ thuật Quân sự

118.

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

119.

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa

121.

Học viện Bưu chính viễn thông cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh

122.

Trường Đại học Văn Hiến

123.

Trường Đại học Hải Phòng

124.

Trường Đại học Bình Dương

125.

Trường Đại học Kinh tế tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

126.

Trường Đại học Luật Hà Nội

127.

Trường Đại học Hồng Đức

128.

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

129.

Trường Đại học Nguyễn Trãi

13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên

131.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

132.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

133.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương

134.

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình

135.

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long

136.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

137.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang

138.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh

139.

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận

14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước

141.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu

142.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên

143.

Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ

144.

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau

145.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu

146.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

147.

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ

148.

Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

149.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

151.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn

152.

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

153.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế

154.

Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai

155.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

156.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng

157.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông

158.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

159.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình

16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

161.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

162.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang

163.

Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

164.

Sở Giáo dục và Đào tạo ĐakLak

165.

Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang

166.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

167.

Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

168.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình

169.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai

17tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên

171.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương

172.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

173.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

174.

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La

175.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

176.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

 

Tải file đính kèm: mnp14_-_lan_1_ke_hoach_tuyen_dung_vien_chuc_nh_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_1962tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: mnp14_-_lan_1_ke_hoach_tuyen_dung_vien_chuc_nh_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_1962tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: mnp14_-_lan_1_ke_hoach_tuyen_dung_vien_chuc_nh_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_1962tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)