Công tác vệ sinh phòng dịch, chuẩn bị đón trẻ quay lại lớp học