Nhà Trường phối hợp với Trung tâm y tế phường xịt khử khuẩn trong trường, lớp phòng dịch bệnh Corona.