Về tuyên truyển, thực hiện vận động tiết kiệm điện