Lịch sử hình thành trường Mầm Non Sóc Nâu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số /QĐ-…

Thành phố Hồ Chí Minh, ngàytháng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

             (Dự thảo)

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm điện tử

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT

         

Căn cứ Luật Giáo dục;

Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT, Ngày 28 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Thông tư số 58/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

          Căn cứ Công văn số 6756/BGDĐT- VP ngày 11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc sử dụng “Sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường”;

Căn cứ Công văn số 326tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT-GDTrH ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Sở Giáo dục và Đào tạo thanh phố Hồ Chí Minh về việc quản lý, sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16;

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của trường THPT…

         

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành Quy chế sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử của trường THPT….

          Điều 2. Quy chế này được thông qua tại kì họp Hội đồng trường và có hiệu lực thi hành kể từ năm học. Quy chế được bổ sung sửa đổi khi có vấn đề mới nảy sinh hoặc không còn phù hợp.

Điều 3. Các ông (bà) Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, phụ trách các bộ phận công tác và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                        

* Nơi nhận

- Như điều 3

- Website nhà trường

- Lưu HS

HIỆU TRƯỞNG