THÔNG BÁO Về việc truy thu tiền học phí tháng 9 và tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  18 /TB-MNSC                                                   Quận 8, ngày 18 tháng  1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá  năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

 

THÔNG BÁO

Về việc truy thu tiền học phí  tháng 9 và tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Căn cứ  văn bản số 25tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-TC ngày 12 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Ủy ban nhân dân Quận 8, về việc chấp thuận các khoản thu học phí và thu khác năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17;

Căn cứ vào biên bản họp ngày 18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 được thỏa thuận giữa Nhà trường (Liên tịch, giáo viên) và  Ban Đại điện Cha mẹ học sinh về việc thu học phí và thu khác năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17,

Trường Mầm non Sơn Ca thông báo truy thu tiền học phí tháng 9 và tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 như sau:

 

*  HỌC SINH   Nhà trẻ

 

Tiền học phí  tháng 9 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16                                          2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá     đồng  /   tháng

Tiền học phí  tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16                                                                               2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá                                               đồng                                /                tháng

                                                                                     

                                                              Tổng cộng      4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá   đồng

*  HỌC SINH   Mẫu giáo

 

Tiền học phí  tháng 9 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16                                          16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá     đồng  /   tháng

Tiền học phí  tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16                                                                               16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá                                               đồng                                /                tháng

                                                                                     

                                                              Tổng cộng      32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá   đồng

 

 

Thời gian truy thu học phí từ ngày 18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến hết ngày 22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.

 

Rất mong Quý phụ huynh thực hiện đúng nội dung thông báo.

 

 

Nơi nhận:

- PGD và ĐT.Q8 ( để báo cáo);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Trang Thanh

 

Tác giả: admin