LÀM QUEN CHỮ VIẾT X, T – Cô Đào Thị Hằng – Lớp Lá 2