Bài thơ: Gia đình gà

Gia đình gà

 

Bác gà trống

Thích đi hội

Mũ đỏ chói

Đội lên đầu.

****

Chị mái nâu

Lo nhặt thóc

Chăm chỉ đọc

Chữ trên sân

****

Đàn gà con

Chạy lon ton

Trèo lưng mẹ.

Từ nhà trẻ

Mới về nhà

Kể bi bô

 

Chuyện sáng trưa

Trong lớp học

 

Tác giả: Phan Ngọc Quang

Tác giả: Phan Ngọc Quang