Thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 3

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 36 /TB-MNTN

 

Quận 9, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

 

Thực hiện Thông báo số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TB-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Ủy ban nhân dân Quận 9 “Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19”, Trường Mầm non Tuổi Ngọc thông báo về việc nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương như sau:

Cán bộ, công viên chức, người lao động và các bé được nghỉ Lễ trong tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 ngày, từ thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến hết thứ Hai ngày 15 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (trong đó ngày 13 tháng 4 là ngày nghỉ hàng tuần, ngày 15 tháng 4 là ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần). Nên các bé được nghỉ học vào thứ 2 ngày 15 tháng 4. Thứ Ba ngày 16 tháng 4 các bé đi học lại bình thường.

Xin cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các tổ trường;

- 14 lớp;

- Lưu:VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Thị Phương Thảo