QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI TỐI THIỂU DÀNH CHO GDMN

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 3141/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Ngày có hiệu lực: 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Người ký: THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGUYỄN THỊ NGHĨA
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền
Nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 3141/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị

dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non

 

 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 178/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/NĐ-CP ngày 19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 18/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/TT-BKHCN ngày 26/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”.

Căn cứ Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BGDĐT ngày 11 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

                     

QUYẾT  ĐỊNH

 

­­­­­Điều 1. Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tiêu chuẩn kỹ thuật được ban hành là những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học theo Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh  Văn  phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ  Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

        

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- UBND các tỉnh, thành phố;

- Website của Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT, CSVCTBTH, GDMN, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa

 

File đính kèm  Tệp đính kèm: Nhom tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_1 tuoi lan 6.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: Nhom 1_2 tuoi lan 6.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: Nhom 2_3 tuoi lan 6.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: Nhom 3_4 tuoi lan 6.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: Nhom 4_5 tuoi lan 6.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: Nhom 5_6 tuoi lan 6.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: Danh_Muc DO DUNG DO CHOI TRANG THIET BI CAC LUA TUOI 11-2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.xls

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm