Đoàn kiểm tra công tác Y tế trường học quận 14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đoàn kiểm tra Y tế trường học quận 14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đoàn kiểm tra Y tế trường học quận 14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kiểm tra Y tế trường học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kiểm tra Y tế trường học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tập Huấn công tác Thư viện và học vụ 1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Tập huấn công tác Thư viện và học vụ 1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thông báo về Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Bình Thạnh Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 24/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thông báo về Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Bình Thạnh Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. 12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Để chuẩn bị tổng kết 5 năm hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá của quận Bình Thạnh, Phòng Y tế với nhiệm vụ Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá quận đề nghị các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại đơn vị mình theo kế hoạch đã đề ra và sẽ tiến hành kiểm tra thực tế một số đơn vị phòng, ban của quận, bệnh viện, công ty, trường học đóng trên địa bàn quận Bình Thạnh trong tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

Hướng dẫn chấm điểm ytth –trường học của liên sở 31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM YTTH –TRƯỜNG HỌC CỦA LIÊN SỞ

Kế hoạch Kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Kế hoạch Kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Giáo dục mầm non

Mẫu báo cáo số liệu HKI mầm non - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Mẫu báo cáo số liệu HKI- năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16(12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Chuyên đề" Đổi mới tổ chức hoạt động tạo hình trong trường mầm non"(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Quốc hội

Luật Viên chức (1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Luật Cán bộ, công chức (1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Luật Bảo hiểm xã hội(31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Luật Kế toán(15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Bộ giáo dục và đào tạo

Văn bản số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 453tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Giáo dục tiểu học

Chuyên đề Toán tại trường TH Hồng Hà (5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chuyên đề Âm nhạc(4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Giáo dục trung học

Chương trình Giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch bộ môn sinh học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế họach bộ môn Sinh học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18(16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Phổ cập giáo dục

Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kiểm tra thực trạng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quản lý nhà nước về giáo dục (26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Khoa học xã hội

Tiểu học- Các bài giảng dạy kỹ năng (5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Tiểu học -Tập huấn kỹ năng quản lý lớp (5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Đổi mới kiểm tra đánh và xây dựng bài kiểm tra(5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

4 kỹ năng giảng dạy tiếng Anh(5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

UBND thành phố

Công văn số 27/UBND-VX về hướng dẫn thực hiện qui định, phân loại đánh giá hàng quý theo QĐ 3728/QĐ-UBND đối với công chức viên chức ngành giáo dục (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Phòng giáo dục và đào tạo

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/GDĐT hướng dẫn quy trình tự kiểm tra và đánh giá an toàn thực phẩm trong trường học (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/GDĐT về công tác quản lý bán trú, nội trú trong nhà trường (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/GDĐT hướng dẫn về công tác tổ chức đối với trường công lập(29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hệ thống văn bản

Công văn số 27/UBND-VX về hướng dẫn thực hiện qui định, phân loại đánh giá hàng quý theo QĐ 3728/QĐ-UBND đối với công chức viên chức ngành giáo dục (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đổi mới CTGDPT

Các bộ sách giáo khoa lớp một (4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Quyết định số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá45/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở GD phổ thông trên địa bàn TP.HCM (4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chương trình giáo dục phổ thông - hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa(19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 916
Tuần này : 4818
Tuần trước : 7684
Tháng này : 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Tháng trước : 25183
Tất cả : 1941tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

Số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 Phan Đăng Lưu, Phường 14, quận Bình Thạnh. Điện thoại (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8)351tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7854

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích