Công văn số 27/UBND-VX về hướng dẫn thực hiện qui định, phân loại đánh giá hàng quý theo QĐ 3728/QĐ-UBND đối với công chức viên chức ngành giáo dục 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyết định số 4631/QĐ-UBND quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyết định số 27/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/QĐ-UBND sửa đổi khoản 4 Điều 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh. 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyết định số 24/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/GDĐT hướng dẫn quy trình tự kiểm tra và đánh giá an toàn thực phẩm trong trường học 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/GDĐT về công tác quản lý bán trú, nội trú trong nhà trường 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/GDĐT hướng dẫn về công tác tổ chức đối với trường công lập 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/GDĐT hướng dẫn hồ sơ thôi việc, nghỉ phép 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Giáo dục mầm non

Mẫu báo cáo số liệu HKI mầm non - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Mẫu báo cáo số liệu HKI- năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16(12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Chuyên đề" Đổi mới tổ chức hoạt động tạo hình trong trường mầm non"(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Quốc hội

Luật Viên chức (1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Luật Cán bộ, công chức (1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Luật Bảo hiểm xã hội(31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Luật Kế toán(15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Bộ giáo dục và đào tạo

Văn bản số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 453tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Giáo dục tiểu học

Chuyên đề Toán tại trường TH Hồng Hà (5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chuyên đề Âm nhạc(4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Giáo dục trung học

Chương trình Giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch bộ môn sinh học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế họach bộ môn Sinh học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18(16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Phổ cập giáo dục

Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kiểm tra thực trạng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quản lý nhà nước về giáo dục (26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Khoa học xã hội

Tiểu học- Các bài giảng dạy kỹ năng (5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Tiểu học -Tập huấn kỹ năng quản lý lớp (5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Đổi mới kiểm tra đánh và xây dựng bài kiểm tra(5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

4 kỹ năng giảng dạy tiếng Anh(5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

UBND thành phố

Công văn số 27/UBND-VX về hướng dẫn thực hiện qui định, phân loại đánh giá hàng quý theo QĐ 3728/QĐ-UBND đối với công chức viên chức ngành giáo dục (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Phòng giáo dục và đào tạo

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/GDĐT hướng dẫn quy trình tự kiểm tra và đánh giá an toàn thực phẩm trong trường học (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/GDĐT về công tác quản lý bán trú, nội trú trong nhà trường (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/GDĐT hướng dẫn về công tác tổ chức đối với trường công lập(29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hệ thống văn bản

Công văn số 27/UBND-VX về hướng dẫn thực hiện qui định, phân loại đánh giá hàng quý theo QĐ 3728/QĐ-UBND đối với công chức viên chức ngành giáo dục (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đổi mới CTGDPT

Các bộ sách giáo khoa lớp một (4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Quyết định số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá45/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở GD phổ thông trên địa bàn TP.HCM (4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chương trình giáo dục phổ thông - hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa(19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 87tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 869
Tuần này : 4592
Tuần trước : 7684
Tháng này : 6788
Tháng trước : 25183
Tất cả : 193876

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

Số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 Phan Đăng Lưu, Phường 14, quận Bình Thạnh. Điện thoại (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8)351tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7854

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích