• Họ và tên(*)
  • Địa chỉ(*)
  • Email(*)
  • Điện thoại(*)
  • Tiêu đề(*)
  • Nội dung(*)
  • Mã bảo vệ(*)


Giáo dục mầm non

Mẫu báo cáo số liệu HKI mầm non - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Mẫu báo cáo số liệu HKI- năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16(12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Chuyên đề" Đổi mới tổ chức hoạt động tạo hình trong trường mầm non"(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Quốc hội

Luật Viên chức (1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Luật Cán bộ, công chức (1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Luật Bảo hiểm xã hội(31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Luật Kế toán(15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Bộ giáo dục và đào tạo

Văn bản số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 453tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Giáo dục tiểu học

Chuyên đề Toán tại trường TH Hồng Hà (5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chuyên đề Âm nhạc(4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Giáo dục trung học

Chương trình Giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch bộ môn sinh học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế họach bộ môn Sinh học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18(16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Phổ cập giáo dục

Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kiểm tra thực trạng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quản lý nhà nước về giáo dục (26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Khoa học xã hội

Tiểu học- Các bài giảng dạy kỹ năng (5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Tiểu học -Tập huấn kỹ năng quản lý lớp (5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Đổi mới kiểm tra đánh và xây dựng bài kiểm tra(5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

4 kỹ năng giảng dạy tiếng Anh(5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

UBND thành phố

Công văn số 27/UBND-VX về hướng dẫn thực hiện qui định, phân loại đánh giá hàng quý theo QĐ 3728/QĐ-UBND đối với công chức viên chức ngành giáo dục (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Phòng giáo dục và đào tạo

Văn bản số 111/GDĐT hướng dẫn các loại hồ sơ quản lí trong nhà trường (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/GDĐT hướng dẫn thực hiện công khai trong các cơ sở giáo dục (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/GDĐT về quản lý tài sản công tại các trường công lập(4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/GDĐT hướng dẫn quy trình tự kiểm tra và đánh giá an toàn thực phẩm trong trường học(29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hệ thống văn bản

Văn bản số 111/GDĐT hướng dẫn các loại hồ sơ quản lí trong nhà trường (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/GDĐT hướng dẫn thực hiện công khai trong các cơ sở giáo dục (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/GDĐT về quản lý tài sản công tại các trường công lập(4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn số 27/UBND-VX về hướng dẫn thực hiện qui định, phân loại đánh giá hàng quý theo QĐ 3728/QĐ-UBND đối với công chức viên chức ngành giáo dục(3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đổi mới CTGDPT

Các bộ sách giáo khoa lớp một (4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Quyết định số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá45/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở GD phổ thông trên địa bàn TP.HCM (4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chương trình giáo dục phổ thông - hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa(19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đang truy cập : 4
Hôm nay : 662
Hôm qua : 959
Tuần này : 6259
Tuần trước : 7684
Tháng này : 8455
Tháng trước : 25183
Tất cả : 195543

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

Số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 Phan Đăng Lưu, Phường 14, quận Bình Thạnh. Điện thoại (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8)351tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7854

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích