Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (29/5 - 3/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Chưa có lịch công tác chi tiết

 Tải file đính kèm: Lich cong tac Phong GDDT (29-5 den tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17).xlsLịch công tác đã đăng

 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (4/5 - 9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (27/4 - 2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4 - 25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&DT (13/4 - 18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (6/4 - 11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3 - 4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (23/3 - 28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (CÓ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG) (16/3 - 21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (9/3 - 14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (CÓ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG) (2/3 - 7/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (CÓ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG) (24/2 - 29/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (17/2 - 22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2 - 16/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (3/2 - 9/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1 - 1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (13/1 - 18/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT_ CÓ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG (6/1 - 11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12 - 4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (23/12 - 28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh, bổ sung) (16/12 - 21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (9/12 - 14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (2/12 - 7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo (25/11 - 1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (18/11 - 23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh, bổ sung) (11/11 - 16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (CÓ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG) (4/11 - 9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh, bổ sung) (28/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (CÓ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG) (21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (CÓ 9IỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG) (14/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (CÓ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG) (7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9 - 5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (CÓ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG) (23/9 - 28/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (CÓ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG) (16/9 - 21/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GDĐT (9/9 - 14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (3/9 - 8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (Có điều chỉnh và bổ sung) (26/8 - 31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh và bổ sung) (19/8 - 24/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT_ CÓ ĐIỂU CHỈNH (12/8 - 17/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (có chỉnh sửa, bổ sung) (5/8 - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh và bổ sung) (29/7 - 3/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần của Phòng GD&ĐT_CÓ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG (21/7 - 27/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (Có điều chỉnh và bổ sung - Lần 2) (15/7 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GDĐT (CÓ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG) (8/7 - 13/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GDĐT (CÓ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG LẦN 2) (1/7 - 6/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GDĐT (24/6 - 29/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (17/6 - 22/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh và bổ sung) (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6 - 15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (có điềuchỉnh, bổ sung) (3/6 - 8/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh và bổ sung) (27/5 - 1/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh và bổ sung) (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5 - 25/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo (có điều chỉnh, bổ sung) (13/5 - 18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh, bổ sung lần 2) (6/5 - 12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh, bổ sung) (6/5 - 12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (6/5 - 12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh, bổ sung) (29/4 - 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT_ có điều chỉnh và bổ sung (22/4 - 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT_ có điều chỉnh và bổ sung (16/4 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT_ có điều chỉnh và bổ sung (8/4 - 13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT_có điều chỉnh và bổ sung (1/4 - 6/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Phòng Giáo dục và Đào tạo có điều chỉnh và bổ sung (25/3 - 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (18/3 - 23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (11/3 - 16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (4/3 - 9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (25/2 - 2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT có điều chỉnh và bổ sung (18/2 - 23/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (11/2 - 16/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (28/1 - 2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (21/1 - 26/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT có điều chỉnh và bổ sung (14/1 - 19/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (7/1 - 12/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (31/12 - 5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT có bổ sung (24/12 - 29/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (17/12 - 22/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT_ co điều chỉnh và bổ sung (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12 - 15/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT_có điều chỉnh và bổ sung (3/12 - 8/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (26/11 - 1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (19/11 - 24/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT co điều chỉnh (12/11 - 17/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (5/11 - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 3/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh và bổ sung) (22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 27/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (8/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 13/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 6/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (24/9 - 29/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (17/9 - 22/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9 - 15/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (4/9 - 9/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh và bổ sung) (27/8 - 2/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh và bổ sung) (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8 - 25/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (13/8 - 18/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (6/8 - 11/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7 - 4/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (23/7 - 28/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (16/7 - 21/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (9/7 - 14/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT_co điều chỉnh và bổ sung (2/7 - 7/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (25/6 - 1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (18/6 - 23/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (11/6 - 16/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (4/6 - 9/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT_có điều chỉnh và bổ sung (28/5 - 2/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT_ có điều chỉnh và bổ sung (21/5 - 26/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (14/5 - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT_ có điều chỉnh và bổ sung (6/5 - 12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (29/4 - 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (23/4 - 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (16/4 - 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh và bổ sung) (9/4 - 14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (2/4 - 7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (26/3 - 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT_ có điều chỉnh (19/3 - 24/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT có điều chỉnh và bổ sung (12/3 - 17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh và bổ sung) (4/3 - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (26/2 - 4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (12/2 - 25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (5/2 - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (29/1 - 3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (22/1 - 27/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh và bổ sung) (15/1 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (8/1 - 13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (1/1 - 6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (điều chỉnh lần 2) (25/12 - 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo (có điều chỉnh và bổ sung) (18/12 - 23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (11/12 - 16/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo (có điều chỉnh và bổ sung) (4/12 - 9/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo (có điều chỉnh và bổ sung) (27/11 - 3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (27/11 - 2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 - 25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT có chỉnh sửa, bổ sung (13/11 - 18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo (6/11 - 12/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh và bổ sung) (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo - Có điểu chỉnh và bổ sung (9/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 14/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo có điều chỉnh (2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (có điều chỉnh) (25/9 - 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng của Phòng Giáo dục và Đào tạo (có điều chỉnh) (18/9 - 24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng của Phòng Giáo dục và Đào tạo (có điều chỉnh) (18/9 - 23/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ (11/9 - 17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (4/9 - 9/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (28/8 - 2/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (21/8 - 26/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (14/8 - 19/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (7/8 - 12/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (31/7 - 5/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (24/7 - 29/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (17/7 - 22/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7 - 15/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (3/7 - 8/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch Công tác tuàn của Phòng Giáo dục và Đào tạo (có điều chỉnh và bổ sung) (26/6 - 2/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (26/6 - 1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (19/6 - 24/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (12/6 - 17/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT (5/6 - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần có điều chỉnh (22/5 - 27/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (15/5 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (8/5 - 14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác Phòng GD&ĐT (1/5 - 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Đang truy cập : 3
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4
Hôm qua : 1994
Tuần này : 115tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
Tuần trước : 9747
Tháng này : 13828
Tháng trước : 45181
Tất cả : 457tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá73
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẦN GIỜ
Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá83.874tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.957 - Email: pgdcangio@moet.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích