Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 (28/8 - 3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Chưa có lịch công tác chi tiết

 Tải file đính kèm: lich_tuan_tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2_1712tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1816.docxLịch công tác đã đăng

 
 Lịch công tác tuần 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (28/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 3/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 27/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (14/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 13/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9 - 6/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (23/9 - 29/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (9/9 - 15/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (26/8 - 1/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (27/5 - 2/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 37 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (6/5 - 12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 36 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (29/4 - 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 35 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (22/4 - 28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 34 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (15/4 - 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 33 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (8/4 - 14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 32 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (1/4 - 7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 31 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (25/3 - 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (18/3 - 24/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 29 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (11/3 - 17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 28 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (4/3 - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 27 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (25/2 - 3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
  Lịch công tác tuần 26 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (18/2 - 24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 25 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (11/2 - 17/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 22 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (21/1 - 27/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 21 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (14/1 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (7/1 - 13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 19 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (31/1 - 6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 Lịch công tác tuần 18 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (24/12 - 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 17 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (17/12 - 23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 16 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12 - 16/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 15 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (3/12 - 9/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 14 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (26/11 - 2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 13 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (19/11 - 25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 12 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (12/11 - 18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 11 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (5/11 - 11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 28/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (8/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 14/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (24/9 - 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (17/9 - 23/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9 - 16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 41 (28/5 - 3/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (21/5 - 27/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 39 (14/5 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 38 (7/5 - 13/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 37 (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4 - 6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 36 (23/4 - 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 35 (16/4 - 22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 34 (9/4 - 15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 33 (2/4 - 8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 32 (26/3 - 1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 31 (19/3 - 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (12/3 - 18/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 29 (5/3 - 11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 28 (26/2 - 4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 25 (5/2 - 11/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 24 (29/1 - 4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 23 (22/1 - 28/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 22 (15/1 - 21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 21 (8/1 - 14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (1/1 - 7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
 Lịch công tác tuần 19 (25/12 - 31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần 18 (18/12 - 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần 17 (11/12 - 17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần 16 (4/12 - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần 15 (27/11 - 3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần 14 (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 - 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần 13 (13/11 - 19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần 12 (6/11 - 12/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần 11 (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (23/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 (9/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 (2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 8/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 (25/9 - 1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 (18/9 - 24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 (11/9 - 17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 (4/9 - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Lịch công tác tuần tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 (21/8 - 27/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Danh sách các đơn vị tiểu học (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Danh sách các đơn vị mầm non (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Danh sách các trường trung học cơ sở và trực thuộc(23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

THÔNG TIN VỀ NCOV

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19 (29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên thành phố do dịch bệnh Covid-19(13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về kéo dài thời gian tạm nghỉ của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19(29/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

MẦM NON

Danh sách các đơn vị mầm non(23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tin tức sự kiện

Điều động và bổ nhiệm nhân sự ngành giáo dục (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị sơ kết thi đua các khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở(2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI(8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, trung tâm học tập cộng đồng và “Cộng đồng học tập” cấp phường (8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

TIỂU HỌC

Danh sách các đơn vị tiểu học(23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC

Chương trình giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Bộ sách giáo khoa: Đổi mới giáo dục tiểu học - Mệnh lệnh trái tim (3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Phóng sự chương trình giáo dục phổ thông mới(1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

TRUNG HỌC CƠ SỞ

Danh sách các trường trung học cơ sở và trực thuộc(23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Giáo dục mầm non

Kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục và công nhận Chuẩn quốc gia (6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đón đoàn đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận chuẩn quốc gia (12/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chuyên đề “Xây dựng môi trường thiên nhiên trong tổ chức hoạt động và tăng cường vận động cho trẻ”(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Ngày hội Hoa Bé Ngoan(31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Giáo dục tiểu học

Hội thi “Giáo viên dạy giỏi học sinh khuyết tật, học hòa nhập” (11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chuyên đề Dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh (11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi – Trái tim người thầy”(31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chuyên đề “Dạy học tích hợp nội dung Lịch sử - Địa lý địa phương trong các môn học theo hướng trải nghiệm”(3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuyển viên chức

Thông báo về việc nhận giấy giới thiệu về trường trúng tuyển viên chức (29/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức đợt 2 ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 1(17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Phóng sự chương trình giáo dục phổ thông mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông tư hướng dẫn viêc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18(14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tin tức

Phóng sự chương trình giáo dục phổ thông mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Bộ sách giáo khoa: Mệnh lệnh trái tim(3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Đang truy cập : 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm nay : 1317
Hôm qua : 1488
Tuần này : 7413
Tuần trước : 8934
Tháng này : 9943
Tháng trước : 34458
Tất cả : 31295tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1 

Email: giaoduc.q1@tphcm.gov.vn

Số 47 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích