Cập nhật: 13:22, 15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Lượt đọc: 58tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hội đồng coi thi, chấm thi Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

 

 

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19144184tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hội đồng coi thi, chấm thi Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hội đồng coi thi, chấm thi Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  14  tháng 4  năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kính gửi:

-       Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

-       Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;

-       Giám đốc Trung tâm giáo dục nghể nghiệp và giáo dục thường xuyên.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục quận, huyện; Hiệu trưởng các trường Trung học Phổ thông và Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghể nghiệp và giáo dục thường xuyên:

  1. Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Hội đồng coi thi Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông khóa ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. Danh sách gồm có các thành phần sau: Trưởng Điểm thi, Phó trưởng Điểm thi, thư ký, cán bộ coi thi, đối với những đơn vị được thành lập Điểm thi Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông phải lập thêm danh sách nhân viên phục vụ hội đồng tại điểm thi và công an tham gia điểm thi đó.
  2. Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Hội đồng chấm thi Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông khóa ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 theo yêu cầu sau:
    1. Đối với Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghể nghiệp và giáo dục thường xuyên:

-     Mỗi đơn vị đề cử tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 lãnh đạo trường THPT hoặc tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 lãnh đạo Trung tâm GDNN và GDTX làm công tác làm phách (trường hợp Hiệu trưởng hoặc Giám đốc trung tâm không tham gia công tác làm phách có thể đề cử Phó Hiệu trưởng hoặc Phó Giám đốc thay thế cho Hiệu trưởng, Giám đốc trung tâm); tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 Tổ trưởng chuyên môn làm công tác làm phách; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 giáo viên vi tính cho tổ lên điểm; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tổ trưởng và tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tổ phó làm công tác so dò; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 giáo viên làm nhiệm vụ lên điểm thi; tổ trưởng, tổ phó tổ chấm thi, Cán bộ chấm thi cho các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

-     Lưu ý: trường hợp các đơn vị không đề cử được lãnh đạo trường làm công tác làm phách (Kiểm bài, Mật mã), đơn vị vui lòng gửi tờ trình về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và nêu rõ lý do.

  1. Đối với trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện đề cử cán bộ, giáo viên với các chức vụ: cán bộ chấm thi các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tất cả giáo viên đủ điều kiện chấm thi và đã từng dạy lớp 9).

Vì tính chất quan trọng của kì thi, đề nghị các Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm đề cử đủ cán bộ tham gia Hội đồng coi thi và Hội đồng chấm thi. Các trường, trung tâm giáo dục nghể nghiệp và giáo dục thường xuyên làm theo đúng mẫu và đúng thời hạn.

Các đơn vị gửi danh sách bảng in giấy A4 (có ký tên, đóng dấu), đĩa CD có chương trình đã nhập đầy đủ dữ liệu về cho A. Khoa phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục, gửi chương trình đã nhập đầy đủ dữ liệu đến địa chỉ thư điện tử: nvdkhoa.tphcm@moet.edu.vn và nvdkhoa.sgddt@tphcm.gov.vn hoặc dtnhan.tphcm@moet.edu.vn Hạn chót: trước ngày 23 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Tải chương trình nhập liệu, hướng dẫn nhập liệu tại: www.khaothidoet.com trong mục Phần mềm: Chương trình Cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia HĐ thi tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Số điện thoại liên hệ:

- Hổ trợ Phần mềm phân bổ cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá939 19 1168 - A.  Trí Nhân

- Phân bổ lãnh đạo, cán bộ coi thi: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá919 174 22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – A. Khoa.

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

 

 
Tác giả: LTLộc

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 394tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1196
Email: pgd4@moet.edu.vn
Địa chỉ: lầu 4 - Trung tâm Hành chính Quận 4
18 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
Website: http://pgdquan4.www.mencosmeticskr.com

 

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích